Invoering

Het woord Islam betekent overgave aan Allah de Almachtige. De Schepper en Heer van de gehele creatie, met je totale ziel en lichaam, in gehoorzaamheid aan wat Hij bevolen heeft en wat Hij verboden heeft in Zijn geopenbaarde Wet, door het afzien van het uitoefenen van je eigen wil ten faveure van Zijn Wil en Oordeel, en door te accepteren dat Allah alles voor de mens op de aarde heeft bepaald. Allah is de Meest Goedwillende en Barmhartige Die op de hoogte is van alle gerechtvaardigde behoeften van de mens, Die het goede beveelt en tegen het slechte waarschuwt. Zodoende is Zijn geopenbaarde Wet perfect geschikt voor de universele behoeften, rechten en verantwoordelijkheden van de mens.

De Almachtige Allah zegt in de Glorieuze Qur’an in relatie tot de profeet Ibraheem (Abraham) “By mercy from Allah, [O Muhammad], you were lenient with them. And if you had been rude [in speech] and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who rely [upon Him].” (2:131)

Islamitische principes gaan samen op barmhartigheid

De Goddelijke Religie van de Islam is een religie van vrede, barmhartigheid, vriendelijkheid en welwillendheid. Het staat recht tegenover alle vormen van wreedheid, willekeurig geweld en venijn om gerechtigheid en vrede te bevorderen en te verdedigen. Allah, De Meest Welwillende droeg alle Moslims op om het voorbeeld van Allah's Boodschapper y te volgen en wel als volgt:

Lees verder +

Islamitische algemene principes van vrede

En Allah, de Grootste en Majestueuze, zegt: (Waarlijk, degenen die niet in Allah en Zijn Boodschappers geloven en een onderscheid willen maken tussen Allah en Zijn Boodschappersen zeggen: ‘Wij geloven in sommigen , maar verloochenen anderen, en daarin een middenweg willen nemen. Zij zijn de ware ongelovigen. En Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende bestraffing voorbereid.) (4:150-151)

Lees verder +

Voorbeelden van handelingen die verboden zijn in de islam

Polytheïsme en afgoderij veroorzaken onvermijdelijk conflicten, omdat clans, stammen en volken met elkaar wedijveren om de erkenning status, dominantie en eerbetoon voor hun idolen en de daarmee samenhangende ideologieën en mythologieën. Als alle volken Allah de enige God zouden aanbidden dan zou de grootste oorzaak van geweld zijn verwijderd.
Allah de Meest Majestueuze zegt: (En vraag (o Mohammed) aan degenen die wij voor jou hebben gestuurd (d.w.z. raadpleeg hun boeken) of Wij andere goden naast de meest Barmhartige hebben aangesteld om te aanbidden?) (43:45) Lees verder +

Het is te hopen dat onderzoekers en geleerden de islam willen onderzoeken met al haar regels en principes, maar dan wel met onpartijdigheid en bedachtzame reflectie. De werkelijke schoonheid en pracht van de islam is niet alleen maar duidelijk te zien in al haar vitaliteit bij degenen die er naar leven en dit praktiseren, maar elke student kan rechtvaardige wetten, universele broederschap, nobele en rationele principes, excellente morele principes van reinheid, oprechtheid, betrouwbaarheid, generositeit, moed en rechtvaardigheid, waarderen.

Een van de bewijzen van de grootsheid van dit goddelijke geloof is dat, ongeacht de zwakte bij de moslims en de continue oorlog tegen de islam door de criticasters en vijanden, het alle pogingen tot corruptie en storende moderniseringen heeft doorstaan, simpelweg door te blijven wat het is. En nog steeds is het de snelst groeiende religie. Wat zit er anders achter deze groei, terwijl de moslims toch zo zwak zijn op dit moment, dan die inherente kracht van de waarheid en rechtvaardigheid die van nature alle onwaarheid en onrechtvaardigheid tegengaat? In Islam vinden de mensen de volle tevredenheid die zowel hun spirituele als ook morele, fysieke en praktische verwachtingen en behoeften kan vervullen.
Voor wat betreft de mensen die weigeren hun ogen te openen, om de waarheid te bekijken, zien, horen en onderzoeken, zij zullen ongetwijfeld in valse verlangens en onwetende vooroordelen blijven hangen. Een algemeen bekend principe is dat de mens van nature dat afwijst wat hij vreest. Hij vreest datgene waar hij onwetend over is, en maakt tot vijand datgene dat hij niet kent. Allah heeft ze beschreven in de Glorieuze Qur’an zeggend: (En voorzeker , Wij hebben velen van de djinns en de mensen voor de hel geschapen. Zij bezitten harten waarmee zij niet begrijpen en zij bezitten ogen waarmee zij niet (kunnen) zien, en zij bezitten oren waarmee zij niet (kunnen) horen. Zij zijn net als vee. Welnee. Zij zijn zelfs nog verder afgedwaald. Zij zijn de onachtzamen.) (7:179)