Voorbeelden van handelingen die verboden zijn in de Islam die de vrede niet bevorderen

Islam heeft de volgende handelingen afgewezen en sterk veroordeeld en de uitvoering ervan strikt verboden als het op het bevorderen van de vrede en veiligheid aankomt. Ook verwijdert Islam alles dat toorn, haat, rancune, hebzucht en afgunst kan opwekken, die ten grondslag liggen aan conflicten en geweld.

 • Polytheïsme en afgoderij

  Polytheïsme en afgoderij veroorzaken onvermijdelijk conflicten, omdat clans, stammen en volken met elkaar wedijveren om de erkenning status, dominantie en eerbetoon voor hun idolen en de daarmee samenhangende ideologieën en mythologieën. Als alle volken Allah de enige God zouden aanbidden dan zou de grootste oorzaak van geweld zijn verwijderd.

  Allah de Meest Majestueuze zegt: (En vraag (o Mohammed) aan degenen die wij voor jou hebben gestuurd (d.w.z. raadpleeg hun boeken) of Wij andere goden naast de meest Barmhartige hebben aangesteld om te aanbidden?)
  (43:45)

  Allah de Meest Glorieuze zegt: (En Wij hebben voor jou (o Mohammed) geen Boodschapper gestuurd of wij openbaarden aan hem dat er waarlijk geen god is dan Ik (Allah). Aanbid Mij daarom.)
  (21:25)

  Allah de Meest Almachtige en Majestueuze zegt: (En voorzeker, Wij hebben naar iedere gemeenschap een boodschapper (die verkondigde); “Aanbid Allah en vermijd de taghoet” (satan, idolen, tirannen).)
  (16:36)

  Allah, de Verhevene, zegt: (Degenen die geloven, strijden op de Weg van Allah en degenen die niet geloven strijden op de weg van de taghoet. Dus bestrijd de helpers van de satan. Voorwaar de list van de satan is zwak.) (4:76)

 • alle soorten tovenarij en magie.

  Dit verbod is gebaseerd op vele bewijzen, zoals wat Allah zegt: (Maar geen van beiden (de engelen Haroet en Maroet) onderwees iemand dergelijke dingen (tovenarij) totdat zij hadden gezegd: ‘Waarlijk wij zijn slechts een beproeving wees dus niet ongelovig.)
  (2:102)

  En in de hadith van Allah's Boodschapper (s): “Vermijd de zeven destructieve zaken. Mensen vroegen:: O Profeet van Allah! ‘Wat zijn de zeven destructieve zaken?’ Hij zei: “Dat zijn: anderen aanbidden naast Allah; tovenarij en magie van alle soorten; het doden van een onschuldige ziel zonder een legitieme reden; bezig zijn met rente en woeker(rente); het opmaken en misbruiken van het geld/eigendommen van de wees; het vluchten van het slagveld; onschuldige vrouwelijke gelovigen beschuldigen van overspel, ontucht of onzedelijk gedrag.”
  (Bukhari & Muslim)

Agressie en onderdrukking.

 • Allah ( y) zei: (De aanleiding (voor vergelding) is er slechts voor degenen die de mensen onrecht aandoen en (die de regels van Allah) onrechtmatig overtreden op de aarde. Voor hen is er een afschuwelijke straf.)
  (42:42)

  Allah, de Almachtige en Verhevene zegt: (Zeg (o Mohammed): “(Maar) de zaken die zijn Heer heeft verboden, zijn slechts de verdorvenheden, zowel het zichtbare als het verborgene daarvan, de zonde, de onrechtmatige overtreding het toekennen van deelgenoten aan Allah waarvoor hij geen bewijs heeft neer gezonden en dat jullie over Allah (datgene) zeggen wat jullie niet weten.)
  (7:33)

  Allah, de Almachtige zegt ook: (En als iemand van de veelgoden aanbidders bescherming bij jou zoekt, bescherm hem dan, totdat Hij het woord van Allah hoort. En (als hij weigert) begeleid hem dan naar (een plek) waar hij veilig is. Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet.)
  (9:6)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: "Kijk uit voor onrechtvaardigheid, want dit zal donkerte voortbrengen op de Dag van de Wederopstandig; en wees niet gierig want dat vernietigde degenen die jullie voorgingen. Het zette ze aan tot bloedvergieten en het onwettige als wettig beschouwen."
  (Muslim)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Allah heeft me geïnspireerd, wees nederig opdat jullie elkaar niet zullen onderdrukken, en opdat niemand trots opschept tegen een ander”
  (Muslim)

  Allah’s Boodschapper (s) heeft gezegd: “Allah, de Verhevene en Glorieuze, heeft gezegd: ‘Mijn dienaren, ik heb onderdrukking onwettig gemaakt voor Mijzelf en onwettig gemaakt voor jullie, dus onderdruk elkaar niet...’”
  (Muslim)


  Islam dringt er op aan om zowel de onderdrukte als de onderdrukker te helpen met het stoppen van de oorzaak van de onderdrukking.

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Ondersteun en help je broeder als hij onderdrukt wordt, of als hij onderdrukt.” Een man die dit hoorde informeerde, ik begrijp dat ik mijn broeder moet ondersteunen als hij onderdrukt wordt,, maar wat als hij de onderdrukker is? Allah's Boodschapper saws gaf aan, “Ondersteun hem door hem te helpen met het stoppen van zijn onderdrukking, dat is de manier om oprecht de onderdrukker te helpen”
  (Bukhari)

  Alle rechtmatige leden van een maatschappij, ongeacht hun geloof of religie zijn gerechtigd tot volledige bescherming van hun rechten op leven, eigendommen en welvaart. De Boodschapper van Allah (s) heeft bijvoorbeeld gezegd Diegene die een niet-Moslim ingezetene, onder Islamitisch gezag, onrechtmatig doodt, zal de geur van het Paradijs niet ruiken. De geur van het Paradijs kan van een afstand van veertig jaar geroken worden.”
  (Bukhari)

Onvriendelijke behandeling van ouders, kinderen en verwanten.

 • Dit is gebaseerd op het geopenbaarde vers: (En Jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem alleen, aanbidden, en goed voor de ouders zijn. Als een van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen ‘oef’ tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen. En laat de vleugel van nederigheid neerdalen (d.w.z. wees zachtaardig voor hen) als blijk van genade en zeg; “Mijn Heer heb genade met hen, zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was)
  (17:23-24)

  En de Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Het geluk en de ontevredenheid van Allah is afkomstig van het geluk of de ontevredenheid van de ouders over hun kind. (i.e. zijn zij gelukkig met hun kind dan is Allah tevreden, en zijn ze ontevreden over hun kind, dan is Allah ontevreden over het kind)”
  (Tirmidthi)

  Islam leert welwillend te zijn jegens een ieder. Dit is gebaseerd op het geopenbaarde vers in de Glorieuze Qur’an, (Zullen jullie dan, als jullie je (van het Boek van Allah en het voorbeeld van Zijn Profeet) afwenden, verderf zaaien op aarde en (de banden met) jullie bloedverwanten verbreken? Zij zijn degenen die Allah heeft vervloekt, vervolgens maakte Hij hen doof en verblindde Hij hun ogen.)
  (47:22-23)

  Dit is ook gebaseerd op de overlevering van de Profeet van Allah s: “Een persoon die de familiebanden verbreekt zal niet het Paradijs binnen treden”
  (Bukhari & Muslim)

  Het verbreken van de banden met de familie en de verwanten houdt vele dingen in: het afwezig zijn van wederzijdse bezoeken; verwaarlozing van de behoeftige verwanten; en onverschilligheid waar het gaat om het financieel en sociaal bijstand verlenen aan de arme familieleden.

  Islam waardeert de liefdadigheid van de rijke aan de arme. Een liefdadige donatie van een rijke familielid aan een behoeftig familielid bergt een dubbele beloning in zich, het is een liefdadigheid en een soort her-verstevigen van de banden tussen de familieleden. Als een persoon arm is en onmachtig om financiële ondersteuning te geven aan de verwanten, dan beloont Allah zelfs zijn bezoek, zorg en affectie voor de anderen, omdat dat ook liefdadigheid is en goede daden.

  Allah's Boodschapper (s) zei: “Breng een goede verstandhouding tot stand met jullie familie leden en naaste familie, zelfs al is het maar alleen het hen groeten en het informeren naar hun zaken en gezondheid.”
  (Bazzar & Tabrani)

Overspel, ontucht, smaad, roddel etc

 • Het is een bekend feit dat vele conflicten, vechtpartijen en moord plaatsvinden vanwege “love triangles” waarin mensen vechten om hun wettige of onwettige seksuele partners. Islam heeft alle wegen afgesloten naar onwettige seksuele relaties, om op deze wijze de kuisheid en puurheid te behouden van de mensen van de gemeenschap, en het voorkomen van conflicten, onwettige kinderen and abortus.

  Allah de Verhevene en Almachtige zei: (En nader de ontucht niet. Waarlijk het is een verdorvenheid en een slechte weg).)
  (17:32)

  En Hij zegt: (Voorwaar , degenen die de kuise, argeloze en gelovige vrouwen valselijk beschuldigen, zijn vervloekt in deze wereld en in het Hiernamaals. En voor hen is er een geweldige bestraffing.)
  (24:23)

  En Allah de Verhevene en Almachtige zegt: (Waarlijk, degenen die ervan houden dat de verdorvenheid zich verspreidt onder degenen die geloven, voor hen is er een pijnlijke bestraffing in deze wereld en in het Hiernamaals. En Allah weet en jullie weten niet.)
  (24:19)

  De Profeet van Allah s overtuigde een jonge man van het onwettig zijn van ongeoorloofde seksuele relaties in de volgende conversatie:

  “Een jonge man kwam naar de Boodschapper van Allah (s) en vroeg: ‘O Boodschapper van Allah, sta me toe (met een speciale ontheffing) om overspel te plegen (en ontucht).’ De mensen begonnen hem scherp te berispen, maar de Profeet zat naast hem en vroeg: ‘Zou je dit voor je moeder willen ?’ Hij antwoordde ‘Nee, bij Allah, moge Allah mij offeren voor u!’ De Boodschapper van Allah (s) zei toen: ‘En zo willen de mensen dit ook niet voor hun moeders.’ Hij saws zei: ‘Zou je dit willen voor je dochter?’ ‘Nee, antwoordde hij. De Boodschapper van Allah (s) zei: ‘En zo willen de mensen dit niet voor hun dochters’ Hij saws zei: ‘Zou je dit willen voor je tante van vaderskant?’ ‘Nee’ antwoordde hij. De Boodschapper van Allah (s) zei: ‘en daarom willen de mensen dit ook niet voor hun tantes van vaderskant.’ Hij zei: ‘Zou je dit willen voor je tante van moederskant?’ ‘Nee’ antwoordde hij. De Boodschapper van Allah (s) zei: ‘En zo willen de mensen dit ook niet voor hun tantes van moederskant.’ Toen pakte de Profeet saws, de hand van de jonge man en zei: ‘O Allah vergeef hem zijn zonde en maak zijn hart puur en maak hem kuis (versterk zijn kracht om weg te blijven van seksuele zonden).”
  [Gerapporteerd van Imam Ahmad van de hadith zoals overgeleverd van Abu Umamah.]

  Hier treffen we een voorbeeld aan van de Boodschapper van Allah (s) die geduldig deze man overtuigt door het gebruik van analogie over het onrecht van het meten met twee maten: omdat niemand voor zichzelf wil dat hij misbruikt wordt, en hoe kan hij het zich zelf dan wel toestaan om een ander te misbruiken. De gouden regel, is zoals genoemd, in de beroemde hadith van de Boodschapper (s): “Niemand van jullie gelooft totdat hij voor zijn broeder wil wat hij voor zichzelf wil.”
  (Bukhari & Muslim)

Verdovende middelen en gokken

 • Zoals welbekend, zijn dronken individuen meer geneigd om gewelddadige misdaden te begaan dan mensen die nuchter zijn. Gokken is ook vaak de oorzaak van veel conflicten. Allah de Almachtige zegt: (O, jullie die geloven, de alcoholhoudende dranken, het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn slechts onreinheden behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn. De satan wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van de alcoholhoudende dranken en het gokken en jullie afhouden van het gedenken van Allah en van het gebed. Zullen jullie er dan niet mee ophouden ?)
  (5:90-91)

Stelen, overvallen plegen, het onwettig verkrijgen van eigendommen en rijkdom

 • Dergelijke daden zorgen zeker voor haat en afgunst en veroorzaken conflicten in de gemeenschap, wat leidt tot onveiligheid en chaos.

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Diegene die een recht afneemt van een Moslim, Allah zal ervoor zorgen dat hij in het Vuur van de Hel terechtkomt op de dag des Oordeels en zal het binnentreden van het Paradijs voor hem verbieden. Een van de metgezellen die er bij was op dat moment, vroeg, 'O Profeet van Allah! Wat als de zaak die een persoon nam, niets te betekenen had? Allah's Boodschapper (s) zei: “Zelfs als het ding zo onbetekenend is als een houten tandenborstel (van een Arak boomtak)”
  (Muslim)

Monopolie en hamsteren

 • De Profeet s heeft gezegd: “Alleen een zondaar heeft het monopolie (op het voedsel en andere zaken van publiek belang)”
  (Muslim)

Het misbruik van de rijkdom en goederen van een wees.

 • Wezen zijn zwak en incapabel om hun rijkdommen te beheren. De voogd van een wees is verantwoordelijk om op een goede manier de financiën en zaken, van de wees onder zijn hoede, te beheren, zo goed als hij kan. Allah waarschuwt en zegt: (Waarlijk, diegenen die de bezittingen van de wezen onrechtvaardig nuttigen, nuttigen (in werkelijkheid) slechts vuur in hun buiken, en zij zullen een laaiend Vuur binnentreden.)
  (4:10)

Misbruik van autoriteit

 • Een Moslim heerser of elke andere persoon die een machtspositie bekleedt, moet rechtvaardig en eerlijk met zijn volk omgaan en mag ze niet kwaad doen of ze bedriegen op wat voor wijze dan ook. Zoals Allah zegt: (En denk niet dat Allah Zich onbewust is van wat de onrechtplegers doen. Hij verleent hun slechts uitstel tot de Dag waarop de ogen wijd open zullen staan (van angst) .)
  (14:42-43)

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Als Allah een persoon autoriteit heeft toevertrouwd, maar deze persoon gaf niet zijn best mogelijk advies aan diegenen die onder hem vielen, dan zal deze persoon geen toestemming krijgen om het Paradijs binnen te treden”
  (Bukhari)

Marteling

 • De metgezel Hesham ibn Hakim ibn Hizam passeerde eens een groep Nabatcanen in de Levant die gedwongen werden om in de zon te blijven? Hij zei, “wat is er met hun aan de hand “? Zij zeiden: Ze zijn gevangen genomen omdat zij weigerden de jizya te betalen. Hesham zei: "Ik getuig dat ik de Boodschapper van Allah (s) heb horen zeggen: "Allah zal degenen martelen die mensen martelen in dit leven." Hij zei: "En hun leider ‘Umair Ibn Sa ’ d at was in die tijd in Palestina, dus ging hij naar hem toe en informeerde hem over de zaak en de heerser gaf op zijn beurt het bevel dat zij werden vrij gelaten."
  (Muslim)

Valse getuigenissen en eden Valse

 • getuigenis geven is een grote zonde. Het is zelfs zo dat als een persoon bewust vasthoudt aan het regelmatig vals getuigen, hij beschouwd wordt als uit de Islam gestapt te zijn. Allah de Almachtige verklaart: (En degenen die geen valsheid bijwonen en wanneer zij voorbijkomen aan (mensen die zich schuldig maken aan) nutteloos gepraat, dan lopen zij er edelmoedig aan voorbij).)
  (25:72)

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Zal ik jullie inlichten over de meest weerzinwekkende zonden” De metgezellen zeiden van ja. Allah’s Boodschapper (s) zei: (De meest weerzinwekkende zonden zijn )om anderen naast Allah te aanbidden, om slecht voor en ongehoorzaam aan je ouders te zijn. Allah's Boodschapper (s) lag op de grond en ging toen rechtop zitten en zei: “…en om een valse getuigenis te geven en om iets vals te verklaren.” Allah's Boodschapper herhaalde deze laatste uitspraak zo vaak, dat de metgezellen wensten dat hij zou stoppen met het herhalen.”
  (Bukhari)

  Dit type eed is bewust en wordt geuit om bepaalde onwettige inkomsten veilig te stellen. Deze eed is ghamoos (onderdompeling) genaamd, omdat het degene die de eed uitspreekt in het Vuur van de Hel dompelt. Allah, de Almachtige zegt: (Voor degenen die de Belofte van Allah en hun (afgelegde) eden inruilen tegen een geringe prijs, zullen geen aandeel hebben in het Hiernamaals. En Allah zal niet tegen hen spreken, noch zal Hij naar hen kijken op de Dag der Opstanding. En Hij zal hen niet reinigen, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.)
  (3:77)

  Dit is ook gebaseerd op de hadith van de Boodschapper van Allah (s): “Diegene die het recht van een andere Moslim neemt met zijn rechterhand (i.e. door de valse eed) verdient het Vuur van de Hel en wordt beroofd van het binnengaan van het Paradijs.” Een man stelde hem de vraag of dat ook gold als iets dat genomen was, verwaarloosbaar was. De Boodschapper van Allah (s) zei: Zelfs als het recht van de Moslim broeder een tandenborstel was (van de tak van de Arak boom)”
  (Muslim)

Verraad en contractbreuk.

 • Islam schrijft de Moslims voor om waarheidslievend te zijn. Islam beveelt om beloften te vervullen en waarschuwt tegen het verbreken van de beloften en het onteren van contracten. Islam benadrukt dat alle toevertrouwde zaken aan de juiste mensen moeten worden verstrekt en waarschuwde tegen het ontzeggen van zelfs maar een onbetekenende hoeveelheid toevertrouwd aan een persoon als een beheerd goed. Allah de Almachtige zegt: (O jullie die geloven, bedrieg Allah en Boodschapper niet, en bedrieg niet in de zaken die aan jullie zijn toevertrouwd, terwijl jullie (het) weten.)
  (8:27)

  Islam verklaart dat het niet vertellen van geheimen valt onder een aan iemand toevertrouwde zaak. Allah's Boodschapper (s) zegt: “Als een persoon iets gezegd heeft tegen een andere persoon en zich dan afwendt, dan wordt deze uitspraak een in vertrouwen gegeven zaak voor de luisteraar”
  (Tirmidthi & Abu Dawood)

  Op gelijke wijze, Islam categoriseerde een consultatie, eveneens als een aan iemand toevertrouwde zaak. Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Een persoon die geraadpleegd wordt, is daarmee toevertrouwd (i.e. met datgene dat hij hoort van degene die zijn advies en eerlijke opinie en advies zoekt)”
  (Tirmidthi & Abu Dawood)

  Islam bevordert betrouwbaarheid. Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Er is geen geloof voor een persoon die niet betrouwbaar is. Er is geen religie voor degene die zijn belofte van trouw verbreekt.”
  (Ahmed & Baihaqi)

  De Profeet s heeft gezegd: “Als een persoon vier deugden bezit, hoort hij bij de echte hypocrieten. En als men een van die vier bezit, dan is hij gedeeltelijk hypocriet, tenzij hij zichzelf hiervan geneest: als hij liegt wanneer hij spreekt; als hij zijn belofte verbreekt; als het vertrouwen geschonden wordt; als een verdrag verbroken wordt.”
  (Bukhari & Muslim)

  Volgens een andere overlevering in Muslim: “Een persoon wordt zelfs zo gekenschetst, als hij wel zijn vijf dagelijkse gebeden verricht, vast in Ramadan en zegt dat hij een Moslim is.”

Smaad en roddel

 • Roddel is het noemen van dingen over mensen waarvan zij haten dat het bekend wordt, zelfs als het waar is. Dit soort handeling brengt de eer en waardigheid van de aangevallen persoon in gevaar, zorgt voor haat en minachting onder de mensen, die tot geweld kunnen leiden. Smaad, gaat nog iets verder, het houdt ook in dat het valse nieuws verder verspreid (gepubliceerd) wordt als smaadschrift.

  Allah de Almachtige verklaart: (Wee iedere lasteraar en roddelaar.)
  (104:1)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Weten jullie wat roddelen is? De aanwezige metgezellen zeiden, Allah en Zijn Boodschapper weten het het best! Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Het is het achter de rug van een persoon om noemen van iets dat hij verafschuwt dat anderen het weten over hem.” Een van de metgezellen informeerde, O Profeet van Allah! Wat als dit punt wat genoemd wordt achter de rug van deze persoon om, echt bestaat in hem, is dit dan nog steeds een iets wat als roddelen te boek staat? Allah's Boodschapper (s) antwoordde: “Roddelen is een gebrek noemen dat in die persoon aanwezig is, en als het niet in hem bestaat, dan is het smaad”
  (Muslim)

(beledigende) bijnamen geven en het bespotten van anderen

 • Allah zegt in de Glorieuze Qur’an: (O jullie die geloven, laat een volk een (ander) volk niet bespotten, wellicht zijn zij (d.w.z. het bespotte volk) beter dan zij (d.w.z. dan het spottende volk) en (laat) vrouwen (andere) vrouwen niet bespotten, wellicht zijn zij (d.w.z. de bespotte vrouwen) beter dan zij (d.w.z. de spottende vrouwen). En laster elkaar niet, en spreek elkaar niet aan met (beledigende) bijnamen. Slecht is de verdorven bijnaam na het geloof (te hebben omarmd). En wie geen berouw toont, zij zijn dan de onrechtplegers.)
  (49:11)

Haat, minachting en afgunst jegens anderen.

 • Zulke ondeugden roepen wraakacties op vele manieren op. Allah's Boodschapper (s) werd gevraagd: “O Profeet van Allah! Wie is het beste soort mens? Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Elk mens met een warm hart en elke waarachtige persoon.” De metgezellen die aanwezig waren, legeden de vraag voor aan de Boodschapper van Allah (s) zeggend, O Profeet van Allah! We kennen de waarachtige mens, maar hoe zit het met de persoon met het warme hart? Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Hij is de vrome pure persoon, degene zonder zonden, die niet onderdrukt of de rechten van anderen met voeten treedt, een persoon die geen haat bezit of afgunst in zijn hart jegens anderen.”
  (Tirmidthi)

  De Boodschapper van Allah (s) illustreerde het resultaat van afgunst als volgt: “Afgunst en jaloezie vreten de goede daden op zoals het vuur het hout opvreet”
  (Abu Dawood)

Sociale boycot (behalve onder strikte voorwooarden)

 • Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Negeer elkaar niet, keer elkaar niet de rug toe, haat elkaar niet: jullie zouden allemaal als broeders waarachtige slaaf-dienaren van Allah moeten zijn. Het is een Moslim niet toegestaan zijn medebroeder gedurende meer dan drie nachten te negeren)”
  (Bukhari & Muslim)

  En in een andere versie van deze hadith:
  “Het is een Moslim niet toegestaan zijn Moslim broeder gedurende meer dan 3 nachten te negeren, door als ze elkaar ontmoeten, een andere richting uit te gaan en elkaar te ontwijken. De beste van de twee is degene die begint met groeten.”

Vloeken en beledigend taalgebruik

 • Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Mensen die vloeken wordt niet toegestaan om getuigen of bemiddelaars te zijn op de Dag des Oordeels”
  (Muslim)

  Islam verbiedt zelfs het vervloeken van vijanden en moedigt een Moslim aan om te bidden voor de leiding van zulke mensen naar het rechte en correcte Pad. Dit is gebaseerd op Allah's Boodschapper (s) die op een keer werd gevraagd: “O Profeet van Allah! Moet u niet bidden tegen de heidenen en afgodenaanbidders ? Hij zei: “Ik ben alleen aangesteld als een genade (voor de mensheid) en ik ben niet aangesteld om anderen te vervloeken.
  [Reported by Muslim]

Gierigheid en vrekkigheid

 • Islam beschouwt rijkdom als een zorg toevertrouwd door Allah aan de mens gedurende een specifieke periode in zijn leven, om verstandig te worden gebruikt en uitgegeven te worden met inachtneming van Allah’s bevelen: voor de levensbehoeften en essentiële uitgaven, voor liefdadigheid en ten behoeve van goede daden. De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Een verraderlijk, gierig en vrekkig persoon die keer op keer opschept over zijn gift en hulp aan andere behoeftige en arme individuen, zal nooit het Paradijs binnentreden”
  (Tirmidthi)

  Allah's Boodschapper (s) heeft ook gewaarschuwd tegen de desastreuze gevolgen van een maatschappij waarin vrekkigheid als normaal wordt beschouwd, zeggend: “Wees beducht voor onderdrukking/ Onderdrukking is de donkerte op de Dag des Oordeels. Wees beducht voor hebzucht en vrekkigheid, want het heeft de volken voor jullie vernietigd. Hebzucht en vrekkigheid dwong de mensen voor jullie om het bloed te vergieten van hun eigen volk en dreef hen ertoe om dat wat onwettig en verboden was, wettig te maken.”
  (Muslim)

Extravagantie en verkwistend zijn.

 • Allah heeft de Moslim opgedragen om af te zien van verkwisting. (…en eet en drink, maar verkwist niet . Voorwaar Hij houdt niet van de verkwisters.) (7:31)

  Allah de Almachtige verklaart: (En geef de verwanten hun recht en (ook) de behoeftige en de reizigers en verkwist niet overvloedig. Waarlijk de verkwisters zijn de broeders van de satans, en de satan is ondankbaar jegens Zijn Heer.)
  (17:26-27)

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Allah, de Almachtige verbiedt jullie om ongehoorzaam te zijn aan jullie moeders, om niet te geven aan de armen en behoeftigen op de Weg van Allah, om liefdadigheid aan mensen te vragen als je het niet echt nodig hebt, om meisjes(baby’s) levend te begraven. Allah houdt er ook niet van als jullie verhaaltjes rondstrooien, te vaak de mensen vraagt om je te geven, en om de toelagen dom te verkwisten.”
  (Bukhari & Muslim)

Overdrijving en extremisme

 • Allah, de Almachtige verklaart: (…..Allah wil het gemakkelijke voor jullie en niet het moeilijke en opdat jullie het aantal zullen voltooien en opdat jullie Allah Zijn Grootheid zullen prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft en opdat jullie dankbaar zullen zijn.)
  (2:185)

  Allah's Boodschapper (s) zei: “Geef de blijde boodschap en jaag de mensen niet weg. Maak het leven van de mensen makkelijk en maak het niet moeilijk en ondragelijk voor hen.”
  (Bukhari & Muslim)

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Wees beducht om buiten de grenzen van de religie te geraken. De mensen voor jullie werden vernietigd, omdat ze extremisten in hun religie werden.”
  (Nisaa`e, Ibn Maajah, Ibn Khuzaimah & al-Haakim)

Arrogantie en valse trots

 • Allah, de Almachtige zegt: (En wend jouw wang (d.w.z. jouw gezicht ) niet af van de mensen en loop niet hoogmoedig op aarde. Voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande, hooghartige (persoon. En wees bescheiden in jouw (manier van) lopen. En demp jouw stem (d.w.z. spreek op gedempte toon) . Voorwaar de meest afschuwelijke stem is zeker de stem van een ezel.)
  (31:18-19)

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Een persoon wiens hart arrogantie bezit ter grootte van het gewicht van een atoom, zal niet het paradijs binnentreden”. Een van de metgezellen die aanwezig was, vroeg Allah’s Boodschapper (s): “O Profeet van Allah! Een van ons houdt ervan om mooie kleren en goede schoenen te dragen (is dat dan arrogantie)? Allah's Boodschapper (s) zei: “Arrogantie is de waarheid ontkennen en anderen minachten”
  (Muslim)

  Allah's Boodschapper (s) zei ook: “Allah kijkt op de Dag des Oordeels niet naar degene die zijn kleding uit arrogantie over de grond laat slepen.”
  (Bukhari & Muslim)

Alle onrechtmatige handelingen die tot disputen, ruzies en vetes leiden onder de mensen

 • Allah de Almachtige geeft aan: (En houd jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld. En gedenk de gunst van Allah aan jullie, toen jullie vijanden (van elkaar) waren en Allah jullie harten nader tot elkaar bracht en jullie door Zijn Gunsten broeders werden. En jullie bevonden je op de rand van de afgrond van het Vuur en Hij redde jullie daarvan. Zo maakt Allah Zijn Tekenen duidelijk voor jullie opdat jullie geleid zullen worden.)
  (3:103)

  Op gelijke wijze, verbant Islam alle vormen van achterdocht en slechte gedachten over anderen. Allah, de Almachtige verklaart: (O jullie die geloven, vermijd veel van (jullie achterdochtige) gevoelens. Voorwaar, een deel van deze (achterdochtige) vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En vrees Allah. Voorwaar Allah is berouwaanvaardend, Meest Genadevol)
  (49:12)

  Allah's Boodschapper (s) zei: “Vermijd achterdocht, want achterdocht (leidt tot) de meest onbetrouwbare woorden die men ooit kan zeggen.”
  (Bukhari)

Misrepresentatie van feiten en valselijk rapporteren

 • Allah de Almachtige zegt: (O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht tot jullie komt, verifieer het dan, zodat jullie een onschuldig volk niet vanwege (jullie) onwetendheid schaden en daarna spijt krijgen van datgene wat jullie hebben gedaan.)
  (49:6)

Woede aanvallen, humeurigheid en het gebruik van aanvallend en beledigend taalgebruik

 • En zo wordt een Moslim bevolen om altijd zijn boosheid onder controle te behouden. Allah de Almachtige en Majestueuze verklaart: ( “En (het is beter voor) degenen die de grote zonden en de verdorvenheden vermijden. En wanneer zij (door iemand) tot woede worden gedreven, (dan ) vergeven zij.” )
  (42:37)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “De sterke man is niet degene die vecht met een ander, maar de sterke man is feitelijk degene die zijn woede in bedwang houdt."
  (Bukhari & Muslim)

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Een gelovige is niet een persoon die de integriteit van anderen aanvalt, noch ze vervloekt, noch grove taal gebruikt of onplezierig is in zijn spraakgebruik naar anderen toe.”
  (Tirmidthi)

  Abu Hurairah, ra, rapporteerde: Een man vroeg de Profeet s om advies, en hij zei: "Wordt niet boos." De man herhaalde de vraag enkele malen en hij antwoordde iedere keer: "Wordt niet boos."
  (Bukhari)

Blijdschap en leedvermaak over het lijden van anderen

 • Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Laat geen blijdschap zien als je broeder een tragedie overkomt. Allah zal barmhartig zijn voor diegene en jou zulk soort problemen bezorgen.”
  (Tirmidthi)

Ongepaste bemoeienis met zaken die hem niet aangaan

 • Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Een van de tekenen van een goede Moslim is je niet bemoeien met dingen die je niet aangaan.”
  [Reported by Tirmidhi]

Onrechtvaaridg regeren en onrechtvaardige veroordelingen

 • Wetten worden gehaald uit de Qur’an en de Sunnah en daarom zijn er geen wetgevers behalve Allah in de Islam. Een rechter wordt de interpretatie van de wetten toevertrouwd en hij dient deze rechtvaardig toe te passen in alle individuele zaken, en als hij zich onrechtvaardig gedraagt, dan heeft hij het heilige vertrouwen verbroken. Allah de Wijze en Sublieme geeft aan, ( “…En wie niet oordeelt met dat wat Allah heeft neer gezonden, zij zijn de ongelovigen.” )
  (5:44)

  Dit is ook gebaseerd op de hadith van Allah's Boodschapper (s): “Er zijn drie (soorten) rechters, waarvan er twee in de Hel zullen verkeren en een in het Paradijs. Een rechter die de waarheid kent, en daarmee rechtspreekt zal in het Paradijs komen. Een rechter die de waarheid kent, maar er doelbewust van afwijkt zal in de Hel verblijven. En de rechter die een oordeel velt zonder de van belang zijnde kennis, zal in de Hel verkeren.” Een van de aanwezige metgezellen kwam met de volgende vraag, “Wat is de zonde van de rechter die zich niet echt bewust was van de waarheid en realiteit van deze zaak? Allah's Boodschapper (s) gaf als commentaar, Zijn zonde is dat hij niet zou moeten functioneren als rechter totdat hij voldoende kennis heeft.”
  (Hakim)

Het bespioneren van anderen

 • Islam verbant het bespioneren van anderen op elke mogelijk wijze zoals genoemd door Allah: (O jullie die geloven, vermijd veel van (jullie achterdochtige) gevoelens. Voorwaar, een deel van deze (achterdochtige) vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En vrees Allah. Voorwaar Allah is berouwaanvaardend, Meest Genadevol.)
  (49:12)

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Een persoon die een gesprek afluistert van anderen die niet zouden willen dat hij meeluistert, zal gesmolten lood over zich heen uitgegoten krijgen op de Dag des Oordeels”
  (Bukhari)

Het verspreiden van de vergissingen van anderen en smaad

 • Een klikspaan zorgt ervoor dat vriendschappelijke banden tussen mensen verbroken worden en zaait verdeeldheid, en schept een chaotische situatie in de maatschappij. Allah, de Almachtige zegt: ((En iedere) kwaadspreker, die laster (van de ene naar de andere persoon) overbrengt.)
  (68:11)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd, “Een lasteraar zal niet het Paradijs binnentreden.”
  (Bukhari & Muslim)

  Een van de zekere resultaten van laster is het ontstaan van geruchten, haat en kwaadheid onder de leden van de gemeenschap. Als zodanig kan dit zelfs leiden tot moorden en opstand in de gemeenschap. Islam accepteert niet, noch staat zulke situaties toe.

Het exploiteren van anderen, in het bijzonder de ouderen en wanhopige mensen die snel het slachtoffer kunnen worden

 • Islam heeft als doel om een goed geïntegreerde maatschappij op te bouwen met solide broederschapsbanden. Allah de Almachtige en Majestueuze zegt: (En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en behandel de ouders op een goede wijze (evenals) de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de naaste buur, de naaste metgezel, de (behoeftige) reiziger en wat jullie rechterhand bezit (d.w.z. de slavinnen) waarlijk Allah houdt niet van degene die zich verwaand en hooghartig opstelt)
  (4:36)

Anderen ongemak bezorgen, in het bijzonder de buren

 • De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Bij Allah! Een persoon wordt nooit een (volledige) gelovige! Bij Allah! Een persoon wordt nooit een volledige gelovige! [dezelfde zin twee keer herhalend.] De metgezellen vroegen, 'O Profeet van Allah! Wie is deze persoon?' Allah's Boodschapper (s) gaf als commentaar, Hij is degene van wie de buurman noch veilig, noch beschermd, is van al zijn last veroorzaken en kwade.”
  (Bukhari & Muslim)