Conclusie

Islam legt de fundering voor vriendelijke relaties tussen de mensen op de principes van publiek en wederzijds belang van alle betrokken partijen. Er is nimmer sprake van enige vorm van dwang of drang waar het het accepteren van de Islam betreft. Islam wenst het goede voor ieder ongeacht kleur, geloofsachtergrond, geografische locatie of nationaliteit. Haar wetten en principes bevorderen de universele manieren van rechtschapenheid, welwillendheid en rechtvaardigheid. Moslims wordt opgedragen om lief te hebben voor de Zaak van Allah en te haten voor de Zaak van Allah, en nimmer voor andere specifieke belangen, wereldlijke verlangens of grillen. Men hoeft de persoon zelf niet lief te hebben of te haten, maar men houdt van het goede en haat het kwade dat deze persoon in zijn gedrag laat zien.

Allah de Almachtige verklaart: (Wees vergevingsgezind (tegenover de mensen) gebied het goede en wend je af van de onwetenden.) (7:199)

Islam brengt mensen van de duisterheid van de onwetendheid en onrechtvaardigheid , naar het ware licht van de leiding en de rechtvaardigheid. Allah de Wijze en Sublieme geeft aan: (Allah is de Beschermer van degenen die geloven. Hij voert hen van de duisternis naar het Licht. En degenen die niet geloven, hun beschermers zijn de taaghoet. Zij voeren hen van het Licht naar de duisternis. Zij zijn de bewoners van het Vuur. Zij verblijven daarin voor eeuwig.) (2:257)

Islam onderwijst alle Moslims om vredelievend, vergevingsgezind, geduldig en zorgzaam te zijn. Islam zoekt op alle mogelijke wijzen ernaar om een sociale rechtvaardigheid in de maatschappij te realiseren en de rechten van alle ingezetenen van de Islamitische Staat te beschermen en hen allen in haar verzorgingstaat op te nemen. Islam spoort Moslims aan om goed voor anderen te zijn, zonder er iets voor terug te verwachten, maar alleen de beloning bij Allah te zoeken, hun Heer De Meest Beloninggevende. Islam onderwijst Moslims om de Goddelijke instructies en Wetten te eren en respecteren zodat elk lid in de maatschappij zich veilig voelt, beschermd en vredig, behalve degenen die door hun criminele activiteiten, het verdienen om met inachtneming van de rechtvaardigheid gestraft te worden voor hun overtredingen. Islam onderwijst Moslims om onzelfzuchtig te zijn en voor anderen te willen wat zij voor zichzelf willen, opdat de hele maatschappij hiervan kan profiteren: De ouderen dienen aardig te zijn tegen de jongeren en minderjarigen; de jongeren dienen zachtaardig, respectvol en behulpzaam te zijn voor de ouderen; de rijken dienen gul te zijn tegen de armen; een ieder moet zijn uiterste best doen om de behoeftigen te helpen. Islam richt zich op de ideale samenleving waarin de uitspraak van Allah's Boodschapper s wordt bewaarheid: “Het voorbeeld van de gelovigen in hun liefde en affectie jegens elkaar, is dat van de organen in een lichaam. Als een orgaan pijn doet, dan raakt de rest van het lichaam koortsig en aangeslagen.”

Wij hopen dat dit boekje als een gids kan dienen voor degenen die de waarheid zoeken, diegenen die de pracht van het Paradijs willen bereiken, de zoekenden naar de ware redding van de Hel en zijn eeuwige en vernederende marteling, naar het eerbare verblijf van het Paradijs.

Abu Sufyan added,

Omdat we allen weten dat de dood de finale bestemming is van elk levend wezen, rijst de cruciale vraag: wat gebeurt er na de dood? Moslims, evenals alle andere gelovigen van de ander geschriften geloven in de Wederopstanding na de dood waarin we allemaal rechtvaardige beloningen en straffen zullen krijgen, óf in het schitterende Paradijs óf in het laaiende vuur van de Hel. Voor diegene die de Islam oprecht accepteert als een manier van leven, geldt, dat hij het veilige pad gekozen heeft dat leidt naar het geluk en de gelukzaligheid na de dood. Voor diegene die in deze wereld slechte daden (zonder enige gerechtigde grondslag), jegens onschuldige mensen begaat, zij zullen gestraft worden voor wat zij gedaan hebben jegens de onschuldige mensen. Echter, als iemand ongehoorzaam is aan de bevelen van Allah, de Almachtige; dan is het slechts aan de Wil en het Erbarmen van Allah. Als Hij wenst dan martelt Hij vanuit Zijn Rechtvaardigheid degene die kwaad deed, en er is niemand die voor hem kan bemiddelen, behalve als Allah dat toestaat. En als Allah een dergelijke kwaad doener wenst te vergeven, dan doet Hij dat uit Zijn Erbarmen en Genereusheid.

Voor diegenen die zich afkeren van Islam, of er van weggaan als niet-Moslims, daarvan geloven wij dat zulke mensen voor eeuwig in de Hel zullen verblijven.

Daarom roepen we elk verstandig en bedachtzaam levend wezen op tot de ware redding voor zijn ziel d.m.v. correcte handelingen en gebaseerd op de Barmhartigheid van Allah, de Meest Barmhartige. We moedigen iedereen aan om het Rechte en Correcte Pad te bewandelen dat naar het Paradijs leidt; dat is het Pad van Allah; het Pad van Islam; de totale overgave aan Allah. Dit is het Pad dat leidt naar het eeuwige geluk.

Allah de Almachtige zegt over degenen die valse berichten verspreiden over de Islam: (Zij willen het Licht van Allah met hun monden doven, maar Allah vervolmaakt Zijn Licht, ook al hebben de ongelovigen hier een afkeer van.)
(61:8)

De Boodschapper van Allah (y) heeft gezegd: “Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Mohammed is! Geen lid van deze natie (de gehele mensheid die geroepen wordt), geen Jood of Christen die over mij hoort en die niet gelooft in datgene waar ik mee gezonden ben of hij zal behoren tot de mensen van het Vuur.” (Muslim)