Úvod

Islám znamená podřídit se celou svou duší a tělem všemocnému Alláhovi, stvořiteli a pánu všeho stvoření, řídit se Jeho zjevenými příkazy a zákazy, dobrovolně odevzdat svou vůli do Jeho vůle a úsudku a přijímat vše, co Alláh pro člověka v tomto životě předurčil. Nejmilosrdnější Alláh zná všechny oprávněné lidské potřeby, přikazuje jen dobré a varuje jen před špatným. Jeho zjevený zákon je tedy v naprostém souladu s obecnými lidskými potřebami, právy a povinnostmi.

Všemocný Alláh ve vznešeném Koránu říká o proroku Abrahamovi (): {A hle, když Pán jeho mu pravil: „Odevzdej se (aslim) do vůle Mé!“, odvětil: „Odevzdávám se (aslamtu) do vůle Pána lidstva veškerého.“}
(2:131)

Islámské principy spojují milosrdenství

Boží náboženství islám je náboženstvím míru, milosrdenství, tolerance, laskavosti a shovívavosti. Staví se proti veškeré surovosti, svévolnému násilí a krutosti a usiluje o ochranu spravedlnosti a míru. Alláh všechny muslimy vyzývá, aby se řídili příkladem Alláhova posla( s) {Díky milosrdenství Božímu jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli. Odpusť jim tedy a pros za ně o odpuštění a poraď se s nimi v každé záležitosti. A až dospěješ k rozhodnutí, spolehni se na Boha, neboť Bůh miluje ty, kdož na Něj se spoléhají.} (3:159)

Přečtěte si více +

Islámské obecné principy míru

A Bůh, Veliký a Majestát, řekl: {Ti, kdož nevěří v Boha a posly Jeho a chtějí oddělit Boha od poslů Jeho, říkají: „Věříme v jednu část a v jinou nevěříme,“ a chtěli by se ubírat cestou mezitím. A takoví jsou vpravdě nevěřící! A pro nevěřící jsme připravili trest ponižující.}
(4:150-151)

Přečtěte si více +

Příklady zákonů, které zakázaly v islámu

Polyteismus a modlářství nevyhnutelně vedou k rozepřím, protože klany, kmeny a další skupiny lidí spolu soupeří o uznání, postavení, nadvládu a uctívání svých vlastních model a s nimi spojených ideologií a mytologií. Kdyby všichni lidé uctívali pouze jediného Boha, odstranila by se tím největší příčina násilí.
Vznešený Alláh řekl: Přečtěte si více +

Islám klade základy pro budování přátelských vztahů mezi lidmi na zásadě respektování zájmů všech zúčastněných stran. Islám přeje dobro všem bez ohledu na barvu pleti, vyznání, místo původu či národnost. Jeho pravidla a zásady podporují univerzální hodnoty poctivosti, laskavosti a spravedlivosti. Muslimové mají přikázáno milovat pro Alláhovu věc a nenávidět pro Alláhovu věc a nikdy pro žádný jiný zájem, světské touhy či rozmary. Člověk miluje či nenávidí druhého člověka ne kvůli tomu člověku samotnému, ale miluje dobro a nenávidí zlo, které se projevuje v jeho chování. Všemocný Alláh říká: {Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým!} (7:199)

Islám lidi vyvádí z temnoty nevědomosti a nespravedlnosti ke světlu správného vedení a spravedlnosti. Moudrý Alláh říká: {Bůh je ochráncem těch, kdož uvěřili, a dal jim vyjít z temnot ke světlu. Avšak ochráncem těch, kdož neuvěřili, jsou Tághútové, kteří je vyvedou ze světla do temnot – a takoví budou ohně pekelného obyvateli a v něm budou nesmrtelní.} (2:257)