Co znamená islám

Islám znamená podřídit se celou svou duší a tělem všemocnému Alláhovi, stvořiteli a pánu všeho stvoření, řídit se Jeho zjevenými příkazy a zákazy, dobrovolně odevzdat svou vůli do Jeho vůle a úsudku a přijímat vše, co Alláh pro člověka v tomto životě předurčil. Nejmilosrdnější Alláh zná všechny oprávněné lidské potřeby, přikazuje jen dobré a varuje jen před špatným. Jeho zjevený zákon je tedy v naprostém souladu s obecnými lidskými potřebami, právy a povinnostmi.

Všemocný Alláh ve vznešeném Koránu říká o proroku Abrahamovi: {A hle, když Pán jeho mu pravil: „Odevzdej se (aslim) do vůle Mé!“, odvětil: „Odevzdávám se (aslamtu) do vůle Pána lidstva veškerého.“} (2:131)

Slovo „salám“ znamená mír a je odvozeno od stejného arabského kmene SLM jako slovo islám. „Salám“ je jednou z Alláhových vlastností, nechť jsou požehnána Jeho jména a vlastnosti a velebena Jeho vznešenost, jak stojí v Koránu: {On je Bůh – a není božstva kromě Něho –- vládce, přesvatý, mír, věrný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný, velmožný; oč slavnější je Bůh než vše to, co k Němu přidružují.} (59:23)

„Salám“ je také jedno ze jmen ráje (džanna). Všemocný Alláh ve vznešeném Koránu říká: {Pro ně je připraven příbytek míru u Pána jejich a On ochráncem je jejich za to, co konali.} (6:127)

Když se obyvatelé ráje setkají se svým Pánem, budou pozdraveni „salám“, jak řekl Alláh: {A bude jejich přivítáním v den, kdy setkají se s Bohem, „Mír s vámi!“ a Bůh pro ně připravil odměnu štědrou.} (33:44)

Muslimové se navzájem zdraví čistým a vznešeným pozdravem „as-salámu 'alajkum“ (mír tobě), když se setkají, když se míjejí a když si volají. Při vstupu do svého domu muslim pozdraví as-salámu 'alajkum i tehdy, když je tam sám, protože zdraví přítomné anděly i sám sebe. Tento pozdrav pomáhá ze srdcí odstranit nepřátelství, zášť a nevraživost a nahrazuje je dobrou vůlí, vzájemnou úctou, klidem, bezpečím a spokojeností. Muslimové se často zdraví delší verzí tohoto pozdravu, jak tomu učil Alláhův prorok „as-salámu 'alajkum wa rahmatulláh wa barakátuh“, což znamená „mír tobě a Alláhovo milosrdenství a Jeho požehnání.“ Ve výrocích (hadítech) najdeme slova Alláhova posla (s) podle kterých používání tohoto pozdravu patří mezi znaky dokonalé víry: „Nevstoupíte do ráje, dokud nezískáte plnou víru, a plnou víru nezískáte, dokud se nebudete navzájem milovat. Mám vám ukázat skutek, který když mezi sebou upevníte, budete se navzájem milovat? Šiřte mezi sebou pozdrav „salám“ (mír), nakolik můžete.“ (Muslim)

Alláhův posel (s) také řekl: „Nabízejte ostatním štědře jídlo a zdravte mezi sebou pozdravem míru ty, které znáte, i ty, které neznáte.“ (Buchárí a Muslim)

Účelem islámu je neustále usilovat o potěšení Alláha, stvořitele a pána vesmíru, konáním dobra a dobrých skutků. Alláh ve Své knize, vznešeném Koránu, říká: {Vlastníci Písma! Nyní již přišel k vám Náš posel, aby vám jasně vyložil mnohé z toho, co skryli jste z Písma, a prominul vám mnohé. A přišlo k vám nyní od Boha světlo a Písmo zjevné, jímž Bůh povede ty, kdož usilují o Jeho zalíbení, po cestách míru a jímž je vyvede z temnot na světlo z dovolení Svého a dovede je tak ke stezce přímé.} (5:15-16)

Islám v sobě zahrnuje plný význam míru od vnitřního osobního a duchovního míru až po vnější mír ve společnosti. Alláhův posel ( s)řekl: „Pravý muslim je člověk, před jehož jazykem a rukama se ostatní muslimové cítí v bezpečí, a pravý vystěhovalec je člověk, který se vzdá toho, co všemocný Alláh prohlásil za zakázané.“ (Buchárí a Muslim)

Obsahuje také globální vizi všeobecného celosvětového míru pro veškeré lidstvo, protože mezi jeho základní zásady patří stabilita, vzájemná úcta a neútočení na ty, kdo pokojně dodržují spravedlivá pravidla, obzvláště ty, jejichž civilizace vychází ze základu Alláhem zjeveného náboženství, jako jsou křesťané a židé.

{Vy, kteří věříte, vejděte všichni v mír a nenásledujte kroky satanovy, vždyť on je pro vás nepřítelem zjevným!} (2:208)

Islám, Alláhovo univerzální náboženství, je otevřeno všem. Nejvyšší Alláh ve Své vznešené Knize řekl: {Rci: „Lidé, já věru jsem poslem Božím k vám všem vyslaným od toho, jemuž náleží království na nebesích i na zemi.} (7:158)

{Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám.} (3:19)

{Kdo touží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.} (3:85)