Islámské zásady prokazování milosrdenství a odsuzování agrese

Boží náboženství islám je náboženstvím míru, milosrdenství, tolerance, laskavosti a shovívavosti. Staví se proti veškeré surovosti, svévolnému násilí a krutosti a usiluje o ochranu spravedlnosti a míru. Alláh všechny muslimy vyzývá, aby se řídili příkladem Alláhova posla ( s) {Díky milosrdenství Božímu jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli. Odpusť jim tedy a pros za ně o odpuštění a poraď se s nimi v každé záležitosti. A až dospěješ k rozhodnutí, spolehni se na Boha, neboť Bůh miluje ty, kdož na Něj se spoléhají.}
(3:159)

Moudrý Alláh popisuje Muhammadovo( s) poslání jako milosrdenství pro všechny: {A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.}
(21:107)

Islámské učení všechny muslimy vyzývá k prokazování milosrdenství a laskavosti všem nevinným lidem. Alláhův prorok ( s) řekl: „Milosrdným a laskavým lidem se dostane milosrdenství milosrdného Pána, všemocného Alláha. Buďte milosrdní k lidem na zemi a všemocný Alláh, který je na nebesích, prokáže Své milosrdenství vám.“
(at-Tirmídhí)

Dále také řekl: „Být laskavý k ostatním je dobré v každé záležitosti; a když laskavost zmizí (z lidských srdcí), situace se jen zhoršuje.“
(at-Tirmídhí a Abú Dawúd)

Allah's Messenger ( s) said: „Všemocný Alláh bude milosrdný k milosrdným lidem. Buďte milosrdní k těm na zemi a Ten, kdo je na nebesích, bude milosrdný k vám.“
(Muslim)

„Komu chybí shovívavost a láskyplnost, tomu věru chybí veškeré dobro.“
(Muslim)

„Kdykoliv se k něčemu přidá laskavost, zdobí to; a kdykoliv se z něčeho odstraní, zůstane to neúplné.“
(Muslim)

Ašadžovi Abdul-Qajsovi řekl: „Máš dvě vlastnosti, které Alláh miluje: shovívavost a toleranci.“
(Muslim)

Podle islámu se má milosrdně a laskavě jednat se všemi lidmi, dokonce i s nepřáteli muslimů zajatými během džihádu, podle Prorokova příkazu: „Buďte laskaví a milosrdní k zajatcům.“
(viz al-Mu'džam al-kabír [Velký slovník výroků], 22/393)

Když Prorok muslimům toto nařizoval ohledně nepřátel, kteří proti nim bojovali, pak by chování vůči pokojným lidem mělo být samozřejmě ještě lepší.

Nikdo nesmí být nespravedlivě připraven o život, jak řekl Alláh: {A nezabíjejte osoby, jež Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva. A byl-li někdo zabit nespravedlivě, dali jsme jeho nejbližšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabití nepřehání, vždyť zajisté mu bude pomoženo.}
(17:33)

Toto téma bude podrobněji rozebráno dále v textu, nyní si však povšimněme islámského milosrdenství a laskavosti. Zákaz nespravedlivého uviděl člověka, který na malého ptáčka pro zábavu střílel a nechal ho bezdůvodně zemřít, řekl: „Tento malý ptáček v soudný den svůj případ přednese před všemocným Alláhem a řekne: ‚Pane můj, tento člověk mě zabil bez důvodu a bez užitku z mé smrti.‘“
(Ahmad a an-nasai)

Prorokův společník Abdulláh ibn 'Umar procházel kolem skupiny mladých mužů z kurajšovského kmene,kteří chytili ptáka a vzali si ho za živý terč. Řekl: „Kdo z toho ptáka udělal živý terč? Nechť Alláh prokleje člověka, který to udělal! Alláhův posel řekl: ‚Všemocný Alláh prokleje člověka, který chytí jakoukoliv živou bytost a vezme si ji za terč.‘“
(Buchárí a Muslim)

Alláhův posel (s) muslimům přikázal jednat laskavě při všech příležitostech, dokonce i při porážce zvířete: „Všemocný Alláh nařizuje dokonalost při každém skutku. Pokud zabíjíte, buďte při zabíjení dokonalí. Pokud porážíte zvíře na maso, zdokonalte své porážení. Naostřete si nůž a k poráženému zvířeti buďte dobří, laskaví a milosrdní. Během porážky poskytněte poráženému zvířeti co nejlepší pohodlí.“
(Muslim)

Alláhův posel ( s) také řekl: „Když jeden muž cestoval pouští, dostal silnou žízeň. Hledal vodu a našel studnu, do níž se mu podařilo sestoupit k vodě. Protože neměl nic, čím by dosáhl na dno studny pro vodu, stálo ho velkou námahu sestoupit, aby konečně mohl uhasit svou žízeň, a poté se opět dostat nahoru. Když byl zpátky na povrchu, našel tam psa s žíznivě vyplazeným jazykem. Muž si pomyslel: ‚Ten pes určitě trpí stejně, jako jsem silnou žízní trpěl já.‘ Muž tedy znovu sestoupil do studny, naplnil si botu vodou a v zubech ji vynesl nahoru žíznivému psovi. Pes se napil a odešel. Všemocný Alláh skutek toho muže ocenil a odpustil mu předešlé hříchy.“

Jeden člověk, který to slyšel, se Proroka ( s) zeptal: „Posle Alláhův, budeme odměněni za laskavost a milosrdenství ke zvířatům?“ Alláhův posel ( s) odpověděl: „Vskutku bude požehnaná odměna za laskavost a milosrdenství vůči každé živé bytosti, která má vlhká játra.“
(Buchárí)

Naopak jedna žena si vysloužila Alláhův hněv a trest a stala se jednou z obyvatel pekelného ohně kvůli krutému zacházení s kočkou. Alláhův posel ( s) řekl: „Jedna žena se stane obyvatelkou pekelného ohně kvůli krutému zacházení s kočkou. Kočku zavřela a nedala jí nažrat, ani ji nenechala, aby si našla potravu v okolí.“
(Buchárí a Muslim)

Když procházel kolem osla s potetovanou tváří, Alláhův posel ( s) řekl: „Nechť Alláhovo prokletí padne na člověka, který tomuto oslovi potetoval tvář.“
(Muslim)

Když Alláhův posel ( s) procházel kolem vyhublého podvyživeného velblouda, řekl: „Dbejte a ctěte Alláhova přikázání ohledně těchto zvířat, která nemohou své potřeby vyjádřit slovy. Jezděte na nich, zatímco je udržujete v dobré kondici, a porážejte je a jezte je, zatímco je udržujete v dobré kondici.“
(Abú Dawúd)

Prorok ( s) muslimy nabádal k milosrdenství a laskavosti i vůči zvířatům při mnoha a mnoha příležitostech, zde uvádíme pouze pár příkladů. Pokud se zvířatům a dalším živým bytostem prokazuje takové milosrdenství a laskavost, co teprv lidským bytostem, které dostaly přednost a čest před vším ostatním Alláhovým stvořením? Vševědoucí a všemocný Alláh poctil člověka nad všechny ostatní a připomněl lidstvu Svou milost: {Věru jsme milostí Svou syny Adamovy poctili a na pevnině i na moři jsme je nosili a obživu jsme jim uštědřili výtečnou a před mnohými z těch, jež jsme stvořili, přednost jsme jim dali významnou.}
(17:70)

Poslušností Alláhovi a následováním vedení zjeveného Jeho poslům je člověk poctěn, avšak pokud je neposlušný, upadne v nemilost a hanebnými a odpornými činy se sám ponižuje.