Islam draagt de Gelovigen op om de volgende morele verplichtingen en aanbevelingen in acht te nemen om de vrede te bevorderen

 • Islam legt de waarheid op


  Allah de Verhevene en Almachtige zegt: (O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.)
  (9:119)


  Allah de Verhevene en Almachtige zegt: (En wie met de waarachtigheid is gekomen en hierin gelooft, Zij zijn de godsvruchtigen.)
  (39:33)

 • Islam schrijft rechtvaardigheid voor

  Allah, de Verhevene en almachtige zegt: (Allah Beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven (van hulp) aan de verwanten. En Hij verbiedt de verdorvenheid, het slechte en de overtreding. Hij vermaant jullie opdat jullie er lering uit zullen trekken.)
  (16:90)

  Rechtvaardigheid en eerlijkheid worden bevolen en zijn benodigd in alle situaties, als men gelukkig en tevreden is en wanneer men verdrietig en ontevreden is, voor Moslims en niet-Moslims geldt hetzelfde. Allah de Verhevene en Almachtige zegt: (O jullie die geloven, wees standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen om niet rechtvaardig te zijn Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godsvrucht. En vrees Allah. Waarlijk Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.)
  (5:8)

  En Hij, de Verhevene, zegt: (O Wie de beloning van deze wereld wil, bij Allah ligt de beloning van deze wereld en het Hiernamaals. En Allah is Alhorend, Alwetend…)
  (4:134)

 • Islam schrijft altruïsme voor

  Filantropie en welwillendheid zijn de resultaten van oprecht altruïsme, en de metgezellen van de Profeet saws, wilden deze kwaliteit maar wat graag bezitten, zij boden hun hulp en assistentie aan anderen aan, slechts om Allah te behagen.

  Allah de Verhevene en Almachtige zegt: (En geef uit op de weg van Allah en stort jullie zelf niet in de ondergang en doe goed, Waarlijk Allah houdt van de weldoeners.)
  (2:195)

  Allah, de Verhevene zegt: (En degenen (d.w.z. de Ansaar, de Helpers uit Madinah) die de stad (van de Profeet) als woonplaats hebben gekozen en het geloof vóór hen (d.w.z. van de moehaadjieroen, de emigranten) hebben aangenomen, (zij) houden van degenen die naar hen emigreren. En zij treffen in hun borsten (d.w.z. hun harten) niets van jaloezie aan voor datgene dat hun (d.w.z. aan de emigranten) gegeven is (van de buit). En zij verkiezen hen (d.w.z. de emigranten) boven zichzelf. En zelfs als (het iets betreft waar) zij zelf behoefte aan hebben. En wie gered wordt van zijn eigen gierigheid, zij zijn degenen die succesvol zullen zijn.)
  (59:9)

  Allah's Boodschapper heeft gezegd: “Help degenen die het verdienen dat er goed jegens hen gedaan wordt, en help ook degenen die het niet verdienen om geholpen te worden. Als de weldoener hulp heeft gegeven voor degenen die het verdienden, dan is het prima en goed, en zo niet, dan is de weldoener het zelf waardig om geholpen te worden”
  (Tirmidthi)

 • Islam schrijft broederschap voor

  Allah, de Verhevene zegt: (Waarlijk de gelovigen elkaars broeders…)
  (49:10)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Wees niet jaloers op elkaar; laat de prijzen niet stijgen door elkaar te overbieden; haat elkaar niet; koester geen kwaadwillendheid jegens elkaar; en ga geen commerciële transactie aan als anderen hier al mee begonnen waren; maar wees, O slaven van Allah, als broeders. Een Moslim is de broeder van een andere Moslim; hij onderdrukt hem niet, noch kijkt op hem neer, noch vernedert hem, vroomheid zit hier (en hij wees naar zijn borst(kas) drie keer). Het is al erg genoeg als een Moslim zijn broeder minacht. Alle zaken van een Moslim zijn onaantastbaar voor zijn broeder-in- geloof: zijn bloed, zijn eigendommen en zijn eer.”
  (Muslim)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: "Een Moslim is een broeder van een Moslim. Hij zou hem niet moeten bedriegen noch tegen hem liegen, noch hem niet helpen. Alles dat aan een Moslim toebehoort is onaantastbaar voor een (andere) Moslim; zijn eer, zijn bloed, zijn eigendommen, vroomheid is hier (en hij wees naar zijn borst(kas) drie keer. Het is al erg genoeg als een Moslim het kwade doet door zijn Moslim broeder te minachten."
  (Tirmidthi)

 • Islam schrijft het zoeken van goede vrienden voor

  Moslims wordt geadviseerd om in goed gezelschap te verkeren en slecht gezelschap te vermijden. De Profeet van Allah s heeft gezegd: “het voorbeeld van goede en slechte vrienden is dat van een persoon die musk (parfum) op heeft (verkoopt) en de smid die het vuur van zijn stookplaats blaast. De drager van de musk geeft je iets ervan of je kunt iets van hem kopen of in ieder geval ruik je de geur van hem. Voor wat betreft de smid, je zult óf je kleren branden, óf verstoord raken door de vonken van zijn vuur, óf minimaal de slechte geur die van hem en zijn werkplaats komt, ruiken”
  (Bukhari & Muslim)

 • Islam schrijft verzoening en het sluiten van vrede voor

  Verzoening is voorgeschreven voor alle tijden en meer in het bijzonder als er een ernstige breuk in een relatie is, die zou kunnen leiden tot een groot conflict.

  Allah de Almachtige en Verhevene zegt: (De gelovigen zijn broeders van elkaar. Dus breng verzoening tussen jullie broeders teweeg en vrees Allah, opdat jullie begenadigd zullen worden.)
  (49:10)

  Allah, de Almachtige en Verhevene, zegt: ( Er is geen goedheid (te vinden) in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve (in de gesprekken van ) degenen die anderen aansporen tot liefdadigheid, of (aansporen tot) het goede, of verzoening nastreven tussen de mensen. En degene die dit doet, strevend naar het Welbehagen van Allah, zullen Wij een grandioze Beloning schenken.)
  (4:114)

 • Islam schrijft het hebben van een goed karakter en een goed moraal voor.

  Een goed moraal en goede deugden zijn essentieel voor een betere maatschappij. Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Onder de beste Gelovigen zijn de personen met het beste moraal en karaktertrekken en diegenen die zeer vriendelijk zijn jegens hun families.”
  (Tirmidthi)

  En hij d heeft gezegd: “Ik ben slechts gezonden om het goede gedrag te vervolmaken” en in een andere overlevering “om het nobele gedrag te perfectioneren.”
  (Malik, Ahmad & al-Bazzar)

 • Islam schrijft gulheid voor

  Gulheid brengt mensen dichter bij elkaar en staat de genereuze mensen toe om de liefde en affectie van anderen te winnen. Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Allah, de Almachtige, houdt van twee eigenschappen; goed zijn jegens anderen en gul te zijn tegen hen. Op gelijke wijze haat Allah twee eigenschappen; gemeen zijn tegen anderen en gierig te zijn jegens de mensen. [Aan de andere kant], Als Allah aan een persoon de voorkeur geeft, dan schakelt hij hem in om anderen te helpen hun doelen te vervullen en hun behoeften te vervullen. ”
  (Bukhari & Muslim)

  Het criterium van gulheid in de Islam wordt genoemd in de Glorieuze Qur’an: (En maak jouw hand niet vastgebonden aan jouw nek (d.w.z. wees niet gierig) en strek haar niet volledig uit (als een verkwister), anders blijf jij vol verwijt en armoede achter.)
  (17:29)

  Dit criterium is er om de mensen te verhinderen om te overdrijven. Allah, de Almachtige zegt: (En geef de verwanten hun recht en (ook) de behoeftige en de reiziger, en verkwist niet overvloedig. Waarlijk de verkwisters zijn de broeders van de satans, en de satan is ondankbaar jegens zijn Heer)
  (17:26-27)

 • Islam schrijft de moslims voor om vergissingen en dingen die anderen vergeten te verbergen

  De Profeet van Allah (s) heeft gezegd: “Diegene die een lijden verlicht van een Gelovige in deze wereld, daarvoor zal Allah de Almachtige zijn lijden en moeilijkheid op de Dag des Oordeels verlichten. Wie ook maar het makkelijk maakt voor een persoon in financiële moeilijkheden, daarvan zal Allah, de Almachtige, zijn moeilijkheden verzachten zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. Diegene die de afwijkingen van een Moslim in deze wereld verbergt, daarvan zal Allah, de Almachtige, zijn afwijkingen verbergen zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. Allah, de Almachtige, zal doorgaan met het helpen van een slaaf-dienaar zolang als deze persoon zijn hulp en assistentie verleent aan zijn Moslim broeders.”
  (Muslim)

 • Islam schrijft geduld (sabr) voor.

  Mensen worden aangemoedigd om geduldig te zijn om hun religieuze en wereldse verplichtingen te kunnen vervullen en om alle kwaad te vermijden. Allah, de Almachtige, verklaart in de Glorieuze Qur’an: (En wees geduldig ( o Mohamed) met het Oordeel van jouw Heer. Voorwaar, jij bent dan onder (het Zicht van) Onze Ogen. En verheerlijk jouw Heer met lofuitingen wanneer jij opstaat (uit je slaap).)
  (52:48)

  Islam dringt ook aan op, en moedigt de Moslims aan om, geduldig te zijn met datgene dat voor hen is voorbeschikt zoals; angst, armoede, honger, gebrek aan voorzieningen, terminale ziekten etc. Allah de Almachtige en Verhevene zegt: (En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer zij door een ramp getroffen zijn, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren. Zij zijn degenen op wie de Zegeningen van hun Heer neerdalen, en (op wie) Zijn Genade (is neergedaald). En zij zijn degenen die recht geleid zijn.)
  (2:155-157)

  Allah de Almachtige en Verhevene illustreert de beloning van geduldige mensen als volgt in de Glorieuze Qur’an: (Zeg (o Mohamed dat Allah zegt): “O Mijn dienaren die geloven, vrees jullie Heer. Voor degenen die het goede verrichten in deze wereld is er het goede. En de aarde van Allah is ruim (genoeg). (En) slechts de geduldigen zullen volledig worden beloond zonder enige beperking!)
  (3:10)

  Een onderdeel van barmhartigheid en vergevingsgezindheid is om je humeur in bedwang te houden en anderen te vergeven zelfs als men in staat is om wraak te nemen, dit sterkt de verstandhouding en banden onder de mensen en schept een betere atmosfeer binnen de maatschappij. Allah belooft een grote beloning als men zijn temperament in bedwang houdt. Allah, de Almachtige, geeft in de Glorieuze Qur’an aan: (En haast jullie naar de Vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen. Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de Weg van Allah) en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.)
  (3:133-134)

  Allah, de Almachtige beveelt de Moslims ook te allen tijde en onder alle omstandigheden rechtschapen te zijn en niet naar het kwade terug te keren als men slecht behandeld is. Allah de Almachtige en Verhevene zegt: (En het goede en het slechte zijn niet gelijk aan elkaar. Vergeld (het slechte) met dat wat beter is. En dan zal diegene met wie jij in vijandschap verkeerde, als een naaste vriend worden!)
  (41:34)

  De hierboven genoemde voorbeelden geven slechts een glimp van wat de Islam de Moslims opdraagt om te doen in hun persoonlijke en publieke leven voor het Welbehagen van Allah. Het Boek van Allah, de Qur’an, en de Sunnah van de Boodschapper van Allah, saws, voorzien in aanvullende instructies en details, gerelateerd aan deze en andere hoge en nobele moraal.