Islamitische Algemene Principes zijn het beste voor wat betreft Allesomvattende Vrede

Om vrede waarachtig en alles omvattend te kunnen laten zijn, moet het alle onderdelen van de menselijke activiteit omvatten, die de levensbehoeften op een uitgebalanceerde en correcte manier uitdragen. Islamitische wetten en leerstellingen houden de volgende principes, wettelijke voorwaarden en leiding, in – hieronder gepresenteerd als voorbeelden alleen – alle gericht op het promoten van een dergelijke universele en rechtvaardige vrede.


Respect voor het menselijk leven

 • Islam waardeert alle menselijk leven, en legt de doodstraf [Qisaas] op voor haar bescherming indien er sprake is van moord op een onschuldige ziel die bewust en met voorbedachten rade is uitgevoerd. Het doden dat per ongeluk en niet opzettelijk plaatsvindt, daarop rust een andere straf, die “Diyyah” (bloed-geld) wordt genoemd, en wordt gesteld op een vooraf bepaalde som geld, gegeven aan de erfgenamen van de gedode persoon, als een wijze van compensatie. Dit bloed-geld is bij lange na niet gelijkwaardig aan het verlies van de gedode persoon, maar het is meer een financiële compensatie voor het lijden dat men lijdt als gevolg van het verlies van hun geliefde. De verzoening (kaffarah) dient te worden uitgevoerd door de doder, door middel van het vrijlaten van een slaaf, een continue vasten van twee achtereenvolgende maanden om boetdoening te doen voor zijn fout. Als de moordenaar dit vasten niet kan volhouden vanwege een geldig reden, dan is hij verplicht om zestig arme mensen te voeden middels een goede en voedzame maaltijd. Deze boetedoening is een daad van aanbidding waardoor de zondaar vergeving zoekt bij Allah Meest Barmhartig voor zijn per ongeluk doden van een menselijke ziel. Al dit wordt gedaan om de heiligheid van het menselijk leven aan te tonen. Islam schrijft de zware straf voor, voor het expres doden van een menselijke ziel, en omdat een potentiële moordenaar zich realiseert dat hij of zij hiervoor gedood zal gaan worden als straf voor de misdaad en vergelding, misschien dat zij dan wel twee keer zullen nadenken voordat zij een moord plegen. Als de straf minder dan dat zou zijn, dan zouden de criminelen veel brutaler zijn. Hetzelfde geldt voor de levensbenemende en lijfstraffen, genaamd Hudood (grenzen) in Islam. Doodstraffen in de islam zijn efficiënt en effectief, rechtvaardige straffen en succesvolle afschrikking vanwege een heel essentiële en nobele reden, namelijk om de veiligheid van het menselijk leven te behouden en bewaren, zoals Allah, de Meest Wijze en Almachtige verklaart in Zijn Glorieuze Qur’an: (En er is voor jullie (een redding van ) leven in Qisaas, o bezitters van verstand, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.)
  (2:179)

  En Allah de Meest Liefdadige zei: (Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft laten leven. En voorzeker, Onze Boodschappers zijn met duidelijke Bewijzen naar hen gekomen. Voorwaar, vervolgens waren velen van hen daarna overtreders op aarde.)
  (5:32)

  Bovendien, wordt de geharde niet berouwvolle crimineel bedreigd met de eeuwigdurende straf in het Hellevuur, een permanente verblijfplaats vol vernedering en eindeloze martelingen, onder de Toorn van Allah, De Almachtige, in het Hiernamaals. Allah, de Wijze en Almachtige verklaart: (En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de Woede en Vloek van Allah rusten op hem en Hij heeft voor hem een geweldige Bestraffing voorbereid.)
  (4:93)

  Abu Bakrah (d) vermelde: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (s) zeggen: “Als twee Moslims vechten (en elkaar ontmoeten) met hun zwaarden, dan zullen zowel de moordenaar als de vermoorde de Hel ingaan.” Ik zei: “O Allah’s Boodschapper! Het is logisch voor de moordenaar, maar hoe zit het met de vermoorde? Allah’s Boodschapper antwoordde: “Hij had zeker de intentie om zijn kameraad te doden.’”
  (Bukhari)


  Natuurlijk, als iemand oprecht berouw toont, Allah’s barmhartigheid en vergevingsgezindheid omvat alle zondaren.

De gelijkheid van de menselijke status

 • Alle mensen zijn aangeboren gelijk en dit geldt voor zowel de man als de vrouw. Toen Allah, de Almachtige, de eerste mens schiep, Adam, as, -- onze overgrootvader en de vader van de gehele mensheid – schiep Hij ook onze grootmoeder Eva (Hawa). En zo is de mensheid in essentie één familie en bestaat uit het ras van deze eervolle mensen. Mensen onderscheidden zich hierna door hun geloof en hun gehoorzaamheid of hun ongeloof en ongehoorzaamheid. Allah, de Almachtige, verklaart in de Glorieuze Qur’an: (O Mensheid! O mensen, vrees jullie Heer Die jullie heeft geschapen uit een ziel (d.w.z. uit Adam), en daaruit heeft Hij zijn echtgenote (Eva) geschapen. En uit hen beiden heeft hij vele mannen en vrouwen geschapen. En vrees Allah aan Wie jullie (je wederzijdse rechten) vragen en (verbreek niet de relaties van) de baarmoeder (d.w.z. de bloedverwantschap) . Waarlijk, Allah ziet voortdurend op jullie toe.)
  (4:1)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Alle mensen zijn de kinderen van Adam en Adam is geschapen uit aarde.”
  (Ahmed)


  Omdat aarde uit verschillende kleuren bestaat en verschillende karaktereigenschappen heeft, daarom heeft de mens ook verschillende kleuren en karaktertrekken.

  De Profeet Mohammae ((s)) heeft gezegd: “Allah heeft de last van onwetendheid van jullie weggehaald aangaande de trots over vaders en voorvaderen. Jullie zijn allen van Adam en Adam is van aarde. Er is geen verschil tussen een Arabier en een niet-Arabier, noch tussen een zwarte man en een rode man, behalve in vroomheid.”
  (Abu Dawood)

  Alle mensen geloofden in het begin in het algemene geloof van het Islamitische monotheïsme zoals geopenbaard door Adam, en men sprak dezelfde taal. Zoals Allah de Almachtige verklaart in Zijn Magnifieke Qur’an: (De mensen vormden slechts één gemeenschap, waarna zij met elkaar (van mening) verschilden. En was het niet vanwege een Woord dat eerder door jouw Heer was bepaald, dan was er zeker tussen de gelovigen en de ongelovigen) geoordeeld over datgene waarover zij (van mening) verschilden.)
  (10:19)

  Vervolgens begon de mens van mening te verschillen en de redenen achter hun meningsverschillen waren de volgende: vermenigvuldiging van hun aantal; emigratie naar alle uithoeken van de wereld; afwijkingen in kleur en andere gelaatstrekken van de menselijke subgroepen die zich door de tijd heen ontwikkelden vanwege andere omgevings- omstandigheden en stimulansen etc.; ontwikkeling van lokale talen en dialecten en vele andere factoren.

  Islam beschouwt elk menselijk wezen als zijnde gelijkwaardig aan de andere menselijke wezens waar het de menselijkheid aangaat, ongeacht ras, kleur, taal, geloofsbelijdenis, geloof, religie, of vaderland, alle menselijke wezens zijn gelijk voor de Wetten van Allah, de Almachtige: (O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen! Voorwaar de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar Allah is op de hoogte (van alles). Alwetend, (over het verborgene).)
  (49:13)

  En in de overleveringen lezen we dat Aishah, ra, overlevert dat: De Quraish zeer bezorgd waren over de zaak van een Makhzumiyah vrouw die diefstal had gepleegd en ze vroeg zich af wie voor haar bij de Boodschapper van Allah (y) zou pleiten. Sommigen zeiden dat aangezien Usamah bin Zaid () door hem geliefd was, hij het daarom zou moeten doen. En dus sprak Usamah met hem over die zaak, en de Profeet (s) zei tegen hem, “Pleit jij als een van de wetten van het Strafrecht van Allah geweld is aangedaan ?” Toen stond hij op en sprak de mensen als volgt toe: “De mensen voor jullie werden geruïneerd omdat als een edele onder hen diefstal pleegde, men hem liet gaan, maar als een zwak persoon diefstal pleegde, dan voerden ze de daarvoor bestemde straf uit. Bij Allah, als Fatimah, de dochter van Mohammed, deze diefstal gepleegd zou hebben, dan zou ik haar hand eraf gehakt hebben.'”
  (Bukhari & Muslim)

  Alle menselijke wezens zijn ook gelijk als het gaat om basale vrijheden en verantwoordelijkheden. Omar bin al-Khattab ( d) deed een veelzeggende uitspraak op dit gebied zo’n 14 eeuwen geleden al, toen hij tegen een zondige Moslim, die arrogant een niet-Moslim kwaad had gedaan, het volgende zei “Heb je sommige mensen tot slaaf gemaakt terwijl hun eigen moeders toen hen baarden als vrije mensen?” En daarom, is elk menselijk wezen, in de ogen van de Islam, gerechtigd tot de volgende typen van vrijheid, hieronder in het kort weer gegeven als volgt:

  Vrijheid van denken en opinie. Allah's Boodschapper, saws, droeg de Moslims op, om altijd de waarheid te verklaren, eerlijke meningen te verkondigen en om af te zien van het intimideren van anderen, zoals hij zei: “Een persoon die de waarheid kent en deze niet vertelt is een doofstomme duivel”
  (Tirmidhi)

  Vrijheid van toegang om te kunnen profiteren van de welvaart, mineralen en natuurlijke (voorraad)bronnen van de aarde. De Almachtige Allah verklaart: (Hij is Degene Die de aarde aan jullie dienstbaar heeft gemaakt (d.w.z. makkelijk om te bewandelen) Loop dan op de wegen daarvan en eet van Zijn Levensonderhoud. En tot Hem is de Opstanding.)
  (67:15)

  Vrijheid van toegang tot een wettig inkomen en eigendomsrecht. Islam moedigt iedereen aan om in goede handel te gaan en op deze wijze een vrije toegang te hebben tot een wettig inkomen. Maar ook bijvoorbeeld via een erfenis: Allah, de Almachtige, verklaart: (‘De mannen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten. En de vrouwen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten, ongeacht of het weinig of veel is. Het is een vastgesteld deel.)
  (4:7)

  Vrijheid om te leren en les te geven. Islam propageert het onderwijs voor elk lid van de samenleving. De Boodschapper van Allah (s) zei: “Het zoeken naar kennis is een verplichting die rust op elke Moslim”
  (Baihaqi)

  Eigenlijk, beschouwt Islam, de handeling om een monopolie ‘te zetten’ op essentiële en nuttige Islamitische kennis en dit verborgen houden en het niet met anderen willen delen, als een onvergeeflijke daad, die diegene die dat doet, de toorn van Allah de Almachtige oplevert, en Zijn Bestraffing.

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Een geleerd persoon die gevraagd wordt om diens kennis te delen met anderen , maar dit weigert en zijn informatie voor zich houdt, zal een harnas van vuur om zich heen krijgen op de Dag des Oordeels”
  (Abu Dawood & Tirmidthi)

  Vrijheid van toegang tot het verkrijgen van een leiderschapspositie in de samenleving, als men de noodzakelijke kwalificaties bevat. Kunde en efficiëntie zijn de belangrijkste criteria vereist voor het verkrijgen van een leiderschapspositie in de Islamitische samenleving,in tegenstelling tot ras of kleur, bijvoorbeeld. Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Als een persoon belast met de zaken van de Moslims, vervolgens een ander persoon aanstelt zonder op diens kwalificaties te letten, maar puur uit ‘vriendjespolitiek’, dan zal hij de Toorn van Allah verdienen. Allah de Almachtige, zal geen van zijn daden accepteren en zo’n persoon zal naar de Hel gaan”
  (Hakim)

  Veel meer vrijheden zijn gegarandeerd in het Islamitische system, slechts enkele zijn hierboven genoemd bij wijze van voorbeelden.

  Vrijheid is een vaak misbruikt woord, omdat werkelijke vrijheid, niet bereikt kan worden als een man (nog) slaaf is van zijn verlangens en lusten – of een dienaar van de verlangens van anderen – en bezig is om deze te bevredigen op immorele en onwettige wijzen. De mens wordt aangetrokken door deze valse vrijheid, en aangezet door de Satan, de verklaarde vijand van de gehele mensheid, die in zijn jaloerse boosheid, het menselijke ras haat en zijn eed heeft gegeven aan Allah om met zijn troepen te wachten in een hinderlaag en toe te slaan met hun arsenaal aan wapens waar en wanneer maar mogelijk is. Allah, de Almachtige zegt: (O kinderen van Adam, laat de satan jullie niet misleiden, zoals hij jullie ouders (Adam en Eva) uit het Paradijs heeft verdreven. Hij heeft hen van hun kleding ontdaan, waardoor hun intieme delen zichtbaar werden. Voorwaar, hij en zijn nageslacht zien jullie van (daar) waar jullie hen niet zien. Voorwaar Wij hebben de satans tot helpers gemaakt voor degenen die niet geloven.)
  (7:27)

De eenheid en onschendbaarheid van de Religie van Allah voor alle mensen

 • Als de universele en oneindige religie van Allah voor de gehele mensheid, richt de Islam zich op het verwijderen van alle aspecten van tribalisme, nationalisme, racisme en partijpolitiek die tot conflicten kunnen leiden. Islam is de religie van Allah die aan alle mensen was geleerd in de essentie van het monotheïsme zelfs als sommige onderdelen van de wet en leiding kunnen variëren al naar gelang de omstandigheden van de mens. Dezelfde basale boodschap werd gegeven vanaf de Profeet Adam tot en met de laatste Boodschapper Mohammad (s).

  Allah, de Almachtige, geeft aan in de Glorieuze Qur’an: (Hij heeft jullie met betrekking tot de godsdienst hetzelfde voorgeschreven wat hij ook aan Noeh heeft bevolen en ook datgene wat Wij aan jou o Mohammad hebben geopenbaard En wat Wij Ibrahiem, Moesa en Isa hebben bevolen (namelijk) om de godsdienst na te leven en daarin niet verdeeld te raken. Datgene waar jij hen (o Mohammad) naar uitnodigt (d,w.z. de Islam) is zwaar voor de veelgoden aanbidders. Allah kiest voor zichzelf wie Hij wil en Hij leidt naar Zichzelf wie berouwvol (naar Hem) terugkeert.)
  (42:13)

  Allah, de Almachtige, geeft ook aan: (Voorwaar Wij openbaarden aan jou (o Mohamed) zoals Wij openbaarden aan Noeh en de Profeten na hem. En zoals Wij openbaarden aan Ibrahim, Ismaiel, Isaaq, Jaqoeb, al- Asbaat, Isa, Ayoeb, Yoenoes, Haaroen, Soelaymaan. En Wij gaven Dawoed de Zaboer. En er zijn boodschappers waarover Wij jou zeker reeds hebben verteld. En er zijn Boodschappers waarover Wij jou niet hebben verteld. En Allah sprak werkelijk tot Moesa. Boodschappers (die) als verkondigers van verheugende tijdingen en (als) waarschuwers (zijn gestuurd), opdat de mensen (op de Dag des Oordeels) geen excuus zullen hebben tegenover Allah na (het sturen van ) de Boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs)
  (4:163-165)

  En Allah de Sublieme zegt: (En dit was ons bewijs dat Wij Ibrahim (tegen zijn volk) gaven. Wij verheffen wie Wij willen in rang. Voorwaar jouw Heer is Alwijs, Alwetend. En Wij begunstigden Hem met Ishaaq en Yaqoeb, die Wij beiden hebben geleid. En vóór hem hebben Wij Noeh geleid. En van zijn nageslacht Dawoed, Soelaymaan, Ayoeb, Yoesoef, Moesa en Haaroen. En zo belonen Wij de weldoeners. En Zakariyyaa, Yahya en Ilyaas. Ieder van hen behoorde tot de rechtschapenen)
  (6:83-85)

  De Heer, Onderhouder van de mens, Allah de Alomtegenwoordige en Almachtige, heeft hen allen met dezelfde boodschap gezonden: (O mijn volk, aanbid Allah, jullie hebben geen andere god dan Hem.)
  (11:50, 61, 84…)

  Allah, de Almachtige zegt ook: (Zeg, o Moslims, wij geloven in Allah en wat er aan ons is neer gezonden en wat er aan Ibrahiem, Ismaiel, Yaqoeb, en al-Asbaat is neer gezonden, en wat er aan Moesa en Isa is gegeven door Hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen. En aan Hem hebben wij ons overgegeven. )
  (2:136)

  Als zodanig is elke Moslim verplicht vanwege de geloofsbelijdenis en het geloof: om te geloven in alle Profeten en Boodschappers, om te geloven in de Goddelijke Boeken en Geschriften die geopenbaard en neer gezonden zijn aan hen, en elke Goddelijke Wet geopenbaard door Allah de Almachtige, aan elk voorgaand volk; om te geloven in de broederschap van de voorgaande volgelingen van het Boek die de missie van Mohammad verwelkomden. De Boodschap van de Islam werd gebracht door Mohammad en is de laatste Goddelijk Boodschap aan de mensheid, zoals Allah zegt: (Muhammad is geen vader van een van jullie mannen, maar de Boodschapper van Allah en het zegel der Profeten en Allah is op de hoogte van alles.)
  (33:40)

  En zo schaft de laatste Goddelijke Boodschap van de Islam, zoals geopenbaard aan de Profeet Mohamed, saws, alle voorgaande boodschappen af. Echter laat het duidelijk zijn dat deze afschaffing in geen geval de ontkenning is van de voorgaande boodschappen, maar zij zijn niet langer meer als zondanig in gebruik: Vanaf dat moment is alleen de Islam als religie acceptabel voor Allah, de Opperste Heer, zoals de Meest Hoge en Alles kunnende zegt: (En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt, het zal van hem niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.)
  (3:85)

  Islam spoort de volgelingen van de voorgaande Goddelijke Boodschappen aan om te geloven in de Boodschap van de Islam, zoals geopenbaard aan Mohammed, saws zoals Allah, de Almachtige zegt: (Als zij dan geloven in het gelijke van dat waarin jullie geloven, dan zijn zij zeker recht geleid. Maar als zij zich afwenden, dan verkeren zij slechts in verdeeldheid. Allah zal dan Voldoende voor jou zijn tegen hen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende) (2:137)

  En Allah, de Grootste en Majestueuze, zegt: (Waarlijk, degenen die niet in Allah en Zijn Boodschappers geloven en een onderscheid willen maken tussen Allah en Zijn Boodschappersen zeggen: ‘Wij geloven in sommigen , maar verloochenen anderen, en daarin een middenweg willen nemen. Zij zijn de ware ongelovigen. En Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende bestraffing voorbereid.) (4:150-151)

  Alle vormen van ongeloof worden ten stelligste door Allah verweten: (Waarlijk (o Mohammed), jij bent in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor degenen die hun godsdienst verdeelden en zich in groeperingen opsplitsten. Hun zaak ligt slechts bij Allah. Vervolgens zal Hij (Allah) hun berichten over dat wat zij deden. Wie met een goede daad komt, voor hem is er het tienvoudige daarvan (aan Beloning). En wie met een slechte daad komt, hij wordt slechts vergolden met het gelijke daaraan. En er zal hun geen onrecht worden aangedaan: Zeg (o Mohammed) "Mijn Heer heeft mij naar een Recht Pad geleid, een rechte godsdienst, de religie van Ibrahim die hanief (monotheïst) was, Zeg (o Mohammed):”Voorwaar, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah de Heer van de werelden. Hij heeft geen deelgenoten. En hiertoe ben ik bevolen. En ik ben de eerste van de Moslims.) (6:159-163)

  Islam spoort haar volgelingen ook aan om de gevoelens te respecteren van diegenen die met hen in de religie verschillen en veroordeelt beledigend taalgebruik jegens degenen die met de Moslims verschillen in religie, zoals Allah beveelt: (En beledig degenen die zij naast Allah aanroepen niet. Zodat zij Allah niet onrechtmatig zonder kennis beledigen. Zo hebben wij voor iedere gemeenschap haar daden schoonschijnend gemaakt. Vervolgens is hun terugkeer tot hun Heer en Hij zal hun berichten over dat wat zij deden.) (6:108)

  Daarom beveelt Islam de Moslims om de niet-Moslims naar hun geloof toe aan te trekken door middel van de schoonheid van haar voorschriften, en door aantrekkelijke voorbeelden en gedrag, want de Leiding zelf komt alleen van Allah jegens degenen die Hij wil. De Almachtige en Meest Majestueuze zegt in de Qur’an: (En zeg, de Waarheid is (afkomstig) van jullie Heer. Waarlijk Wij hebben voor de onrechtplegers een Vuur gereedgemaakt waarvan de muren (van vuur) hen zullen omgeven. En als zij om hulp vragen (dan) worden zij te hulp geschoten met water lijkend op kokende olie, dat de gezichten verschroeit. Verschrikkelijk is deze drank en afschuwelijk is deze Verzamelplaats!) (18:29)

  Islam formuleert rechtvaardigheid en verstrekt dit zelfs aan haar niet- gelovigen. Allah, de Almachtige, verklaart in de Glorieuze Qur’an: (Dus nodig daarom uit naar de Islam en wees standvastig. Zoals jou is bevolen. En volg hun begeerten niet en zeg: ‘Ik geloof in datgene wat Allah heeft neergezonden van het Boek en mij is opgedragen om rechtvaardig te oordelen tussen jullie. Allah is onze Heer en jullie Heer. Voor ons onze daden en voor jullie jullie daden. Dit hoeft niet tot een ruzie tussen ons en jullie te leiden. Allah zal ons (uiteindelijk) bijeenbrengen (op de Dag der Opstanding) en tot Hem is de terugkeer.) (42:15)

  IIslam heeft de mens de volledige vrijheid gegeven om te kiezen waar het het geloof betreft. Men mag elk geloof of religie accepteren of afwijzen. Islam gaf deze vrijheid aan de mensen van het Boek en de voorgaande Geschriften om hun geloof en rituelen te behouden. Islam verbiedt het ontmantelen van de kerken en synagogen. Islam verbiedt het breken en vernietigen van het kruis van de Christenen. Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd over de mensen van de voorgaande Geschriften: “Laat hen met rust waar het om het geloof aangaat” (Tabari)

  Islam gaf de mensen van de voorgaande geschriften de rechten zoals hun wet dat voorschrijft, en om te eten, drinken en dragen wat hun religie hen toestaat om te doen. Islam staat de mensen van de voorgaande geschriften eveneens toe om hun rituelen toe te passen waar het het huwelijk, huwelijkse rechten en verplichtingen, echtscheiding en andere banden betreft.

  Om een praktisch voorbeeld te geven: Omar bin al-Khattab (d) de tweede Kalief, paste dergelijke voorzieningen toe toen hij naar de Wederopstandings kerk in Jeruzalem kwam en het tijd werd om het Islamitische gebed te bidden. Omar (d) verliet de kerk, ging naar buiten en bad het gebed buiten de kerk en informeerde de priester hierover met de woorden:
  Als ik mijn gebed in de Kerk had gebeden,dan zouden sommige Moslims kunnen claimen in de toekomst dat de Kerk een plaats is waar Omar zijn gebeden bad en dit als een excuus kunnen nemen om de Kerk te vernietigen en een Moskee in haar plaats kunnen oprichten.” [Overgeleverd van de History of Imam Ibn Jareer at- Tabari]

  Op gelijke wijze gaf Omar (d) een eed van vertrouwen als volgt,
  “Dit is een belofte van zekerheid gegeven door Omar bin al-Khattab; de Leider van de Gelovigen, aan de inwoners van Ilea, waar het de vrede aangaat. Omar geeft hen de belofte dat zij zekerheid en veiligheid aangaande hun levens, rijkdommen, kerken, kruisen en al hun denominaties hebben. Kerken mogen niet ingenomen, vernietigd, verkleind worden, noch mogen de door Christenen in eigendom zijne landerijen rondom de kerk gelimiteerd worden. Met de kruisen mag niet worden gesold. De rijkdom van de christenen mag niet onrechtmatig afgepakt of aangetast worden, en de Christenen zullen niet worden gedwongen of overreed worden tegen hun wil [i.e. om de Islam te accepteren].” [Overgeleverd van de History of Imam Ibn Jareer at-Tabari]

Aanmoediging tot vruchtbare samenwerking tussen de Moslims en de Mensen van het Boek (Joden en Christenen)

 • De samenwerking is gebaseerd op wederzijds belang en respect en heeft als uitgangspunt om op de beste wijze de belangen van de menselijke maatschappij in brede zin te dienen, Allah, de Wijze, de Almachtige geeft als algemene regel de volgende: (…..maar help elkaar in het goede en godsvrucht. En help elkaar niet in zonde en overtreding En vrees Allah. Waarlijk, Allah is Hard in de bestraffing.)
  (5:2)

  Islam spoort haar volgelingen aan om een betekenisvolle en oprechte dialoog te hebben met degenen die verschillen met hen van religie, zoals Allah, de Meest Wijze opdraagt: (En redetwist niet met de lieden van het Boek., behalve op een goede wijze, tenzij het degenen onder hen (betreft) die onrecht plegen En zeg (tegen hen) “Wij geloven in datgene wat er aan ons is neer gezonden en (in datgene wat er) aan jullie is neer gezonden, en onze God en jullie God is één. En aan Hem geven wij ons over).)
  (29:46)

  In feite, is de wijze waarop de Islam de mensen van andere geloven benadert, een zeer constructieve en objectieve dialoog die de mensen bij elkaar brengt richting het Woord van Allah, de Almachtige, en naar Zijn Goddelijke Boodschap en Leerstellingen, zoals Allah zegt: (Zeg (o Mohammed): “O lieden van het Boek! Kom tot een rechtvaardig oordeel tussen ons en jullie; dat wij naast Allah niemand aanbidden en dat wij niets als deelgenoot aan Hem toekennen en dat wij elkaar niet als goden (ter aanbidding) aannemen naast Allah.”Als zij zich dan afwenden, zeg dan: “Getuig dat wij waarlijk moslims zijn.”)
  (3:64)

Oprechtheid en puurheid in het adviseren van anderen

 • Alle Boodschappers van Allah gaven oprecht advies aan hun volken, en oprecht advies en puurheid van intenties zijn de kenmerkende trekken van de Islam. De Profeet, saws, zei, zoals overgeleverd door Abu Hurairah (d): “Allah's Boodschapper saws, vroeg een keer, 'Wie, onder jullie, wil de volgende woorden van wijsheid nemen, ze opvolgen en ze leren aan anderen, die deze woorden ook weer opvolgen?' Abu Hurairah, ra antwoordde instemmend. Hierop pakte de Profeet Mohammed saws, de hand van Abu Hurairah, ra, en telde vijf zaken, als volgt: 1) Vermijd alles dat door Allah verboden is verklaard, opdat je de beste aanbidder van Allah de Almachtige wordt; 2) Accepteer dat wat is voorbestemd voor jou door Allah, op deze wijze wordt je de rijkste man; 3) Wees goed voor je buur, opdat je gekenschetst zult worden als een Gelovige; 4) Wil voor anderen wat je wil voor jezelf, opdat je gekenschetst zult worden als een Moslim; 5) Lach niet teveel (hardop), omdat te veel gelach er voor zorgt dat het hart sterft.”
  (Tirmidthi)


  Islam roept alle Moslims op om betekenisvol en oprecht gratis advies te geven aan alle mensen.

  Dit punt is gebaseerd op een uitspraak van Allah's Boodschapper : “Islam is de religie van advies. De mensen vroegen, ‘O Profeet van Allah! Aan wie moet het advies gegeven worden ? Allah's Boodschapper saws zei: aan Allah, aan Zijn Boek, aan Zijn Profeet, aan de leiders van de Moslims, en aan alle Moslims in het algemeen”
  (Muslim)

  Als uitleg bij deze hadith, kunnen we het volgende zeggen: Een puur advies aan Allah de Almachtige is om Hem alleen te aanbidden, met heel het hart; en om elke rivaal af te wijzen die naast Allah wordt gezet, in aanbidding; om de herinnering aan Allah te gedenken, de Almachtige, middels Zijn Schone Eigenschappen en Zijn Gezegende Namen; om volledig te accepteren dat Allah de Enige is die de Beschikker is over alle zaken van alle schepselen; om te geloven dat wat Allah ook maar wil, zal gebeuren en dat wat Hij niet Wil, niet gebeurt; en om de bevelen van Allah op te volgen, en om te stoppen met alle handelingen die Hij verbood. Een puur advies over/jegens Allah's Boek is om vast te geloven in het Goddelijk Geschrift aan Zijn Boodschapper, Mohammed (s);
  om alle wetten hierin te accepteren. Een puur advies over/jegens Allah's Profeet is om dat wat hij gebood, te gehoorzamen, weg te blijven bij dat waar hij weg van bleef, te geloven in zijn uitspraken, van hem houden en hem respecteren, en zijn oproep beantwoorden, alsook zijn praktijken en instructies, en deze te promoten onder de mensen. Een puur advies over/jegens het leiderschap bij de Moslims is om de leiders te gehoorzamen zolang zij niet oproepen tot, of geen regels uitvaardigen die, ongehoorzaamheid inhouden aan Allah of diens Profeet (s);
  om hen te ondersteunen d.m.v. het leiden van hen naar alle goede punten; niet te rebelleren en te vechten tegen hen, zolang zij de Islam en haar regels handhaven middels hun overheidsinstanties; en om hen het meest gelouterde, wijze en pure advies op een vriendelijke en zachtaardige wijze te geven. Een puur advies voor/ jegens Moslims in het algemeen is om hem te leiden in zowel hun religieuze als hun wereldse zaken; om hen te helpen hun doelen te bereiken; om elk ongerief jegens hen te voorkomen; en voor hen te willen wat men voor zichzelf wil, en om te haten dat men hen schade toebrengt, zoals men het zou haten om schade toe te brengen aan diens eigen ziel.

Het goede gebieden en het kwade verbieden

 • Moslims wordt opgedragen om elk correct middel te gebruiken dat leidt tot het goede gebieden en het kwade verbieden, met gebruik van ‘iemands’ kunde, kennis, positie, om op deze wijze vrede, rust en stabiliteit te verzekeren in de maatschappij en de gemeenschap en onderdrukking, corruptie en het verspreiden van de “wet van de Jungle", tegen te gaan.

  Allah, de Wijze, de Almachtige geeft aan: (…..maar help elkaar in het goede en godsvrucht. En help elkaar niet in zonde en overtreding En vrees Allah. Waarlijk, Allah is Hard in de Bestraffing.)
  (5:2)

  Allah's Boodschapper (s) zei, “Diegene die kwaad ziet, zou het moeten corrigeren met de hand, als hij dat niet kan, dan met de tong, als hij zelfs dat niet kan, dan moet hij er een afkeer van hebben in zijn hart,”
  (Muslim)

  De Boodschapper (s) vergeleek degenen die kwaad doen en anderen schaden door hun zonden als volgt: “Het voorbeeld van degenen die de grenzen van Allah in acht nemen en diegenen die dat niet doen is als dat van een groep mensen die per schip reisden. De bemanning van het schip besloot om de opvarenden op te splitsen zodat een gedeelte op het bovendek zou blijven en het andere gedeelte benedendeks zou verblijven. Toen de mensen benedendeks water uit de rivier wilden halen, moesten ze via het bovendek om het te vragen. En dus besloten degenen van het benedendek om een gat in de wand van hun gedeelte van het schip te boren. Als degenen van het bovendek hen zouden toe staan hun plan uit te voeren dan zou het schip zinken en iedereen zou verdrinken. Maar als de mensen van het bovendek hen zouden verbieden het plan uit te voeren, dan zouden ze allemaal gered worden”
  (Bukhari)

  Allah De Almachtige en Alwetende informeert ons dat Zijn Toorn neerdaalde op voorgaande naties, als gevolg van het verzuimen om het goede te gebieden en het kwade te verbieden: (Zij verboden elkaar het slechte dat zij deden niet. Slecht is datgene dat zij deden.)
  (5:79)

Islamitische vormen van aanbidding moedigen broederschap en gelijkheid van waarden aan

 • Alle vormen van aanbidding in de Islam zijn van nature gebaseerd op gelijkheid en bevorderen broederschap en vrede. De sjahadah (de geloofsgetuigenis), salaat, (gebed) zakaat (de liefdadigheid en aalmoezen), saum (vasten), hajj (pelgrimage), amr bil-ma’roof wa nahi ‘anil-munkar (het goede gebieden en het kwade verbieden), jihad (inspanning en worstelen) zijn verplicht in gelijke mate voor alle Moslims die in staat zijn om deze aan deze vereisten te voldoen naar rato van hun mogelijkheden. Om Moslim te worden is er het simpele ritueel om de geloofsgetuigenis uit te spreken:

  LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD-UR- RASULULLAH.

  (er is geen god behalve Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah). In het gezamenlijk gebed staan de Moslims naast elkaar in rijen, zonder klassenverschil of ander onderscheid tussen hen.. Zakah bevordert genereus gedrag en sociale verbondenheid tussen de rijkeren en de armeren van de maatschappij. Het vasten bevordert de controle over de meest basale fysieke verlangens en eveneens het besef van deze noden in alle mensen. Hajj is ‘de grote gelijk-trekker’ want iedereen kleedt zich met simpele witte kleden en voert dezelfde rituelen uit ter nagedachtenis aan de Profeet Ibrahim (s) en het verheerlijken van de heilige delen van Mekka. Het goede gebieden en het kwade verbieden en “Jihad” behoort per definitie bij het bevorderen en het behouden van alles wat goed is, gezond, fatsoenlijk is en het bevechten van alles wat kwaad en moreel corrupt is.

De Noodzaak voor een ieder om heilzame kennis te zoeken

 • De Alwetende Allah verklaart: (Is degene die zich gehoorzaam opstelt (tegenover Allah) in de nachtelijke uren, (en die voor Hem in het gebed) neerknielt en staat, uit angst voor het Hiernamaals en hopend op de Genade van Zijn Heer (gelijk aan degene die Zijn Heer niet gehoorzaamt) ? Zeg (o Mohammed): “Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk aan elkaar?” Slechts de bezitters van verstand, trekken er lering uit.)
  (39:9)

  Allah's Boodschapper (s) heeft gezegd: “Het zoeken naar kennis is verplicht voor elke Moslim.”
  (Tirmidhi, Ibn Majah, & Baihaqi)

Mileubescherming en milieubehoud

 • Islam draagt de Moslim op om het milieu te beschermen en te behouden tegen willekeurige vernietiging en vervuiling.

  De algemene regel is zoals Allah aangeeft: (En zaai geen verderf op aarde nadat deze verbeterd was en roep Hem met vrees en hoop aan. Waarlijk, de genade van Allah is dicht bij de weldoeners.)
  (7:56)

  Allah, de Almachtige, geeft ook aan: (En onder de mensen bevindt zich degene wiens spraak jou (o Mohamed) in dit wereldse leven zal behagen. En hij roept Allah aan om te getuigen over wat zich in zijn hart bevindt, terwijl hij de meest twistzieke is. En wanneer hij zich afwendt, trekt hij over de aarde om daar verderf op te zaaien en de gewassen en het vee te vernietigen, en Allah houdt niet van het verderf.)
  (2:204-205)

  De meest kostbare natuurlijke grondstoffen zoals schoon puur water, lucht en vruchtbaar land worden beschermd voor het algemeen nut en welbevinden. Bijvoorbeeld: de Profeet (s) beval om water te bezuinigen en te behouden door de Moslims te vragen om geen water te verspillen wanneer ze zich wasten en wuduh maakten, zelfs als men gebruik maakte van stromend rivier water, en hij verbood het wassen van de delen van het lichaam meer dan 3 keer tijdens de wuduh, zeggend: "Diegene die hierin vermeerdert (meer dan drie) begaat een fout en een onrecht."
  (Nasa’ee)

  En Allah's Boodschapper (s) verbood de mensen om te urineren in stilstaand water.
  (Muslim)

  Islam verbiedt de mensen ook om uitwerpselen, rotzooi of vuilnis te plaatsen in het midden van publieke wegen, of in de mooie beschutte plekken die de mensen gebruiken voor rust en recreatie.

Sociaal Welzijn inclusief het ondersteuen van wezen, de armen en de behoeftigen

 • Allah De Verhevene en Almachtige zegt: (En geef de volle maat wanneer jullie wegen en weeg met de betrouwbare weegschaal. Dat is beter en (leidt naar) het beste Einde.)
  (17:35)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Diegene die de wees helpt en ik zijn in het Paradijs zoals deze (en hij hield zijn twee vingers, de wijsvinger en de middelvinger, samen, om aan te geven hoe dicht ze bij elkaar waren.”
  (Tirmidthi)

  De Boodschapper van Allah (s) heeft gezegd: “Bij Allah! Niemand wordt een Gelovige tot hij voor zijn broeder wil wat hij voor zichzelf wil”
  (Muslim)

Principes van giften

 • Giften zijn er in de Islam in twee vormen:

  Private giften: Deze vorm is bestemd voor het nageslacht van de persoon die zo’n gift aanbiedt. De afstammelingen en familieleden van de gever zouden hiermee goed af moeten zijn, en het zou niet nodig zijn om anderen te vragen om te doneren. Bij deze vorm hoort echter een voorwaarde, dat de fondsen van de giften zullen worden gegeven aan de publieke liefdadigheidsactiviteiten als de laatste van de afstammelingen van de donor overlijdt.

  Publieke en algemene giften: Deze vorm is gewijd aan charitatieve doelen, zoals: het bouwen van ziekenhuizen, gemeenschapsgebouwen, scholen, wegen, openbare bibliotheken, weeshuizen, huizen voor ouderen, moskeeën en andere waardevolle projecten die het belang voorstaan van de gemeenschap en de maatschappij in haar geheel.