De betekenis van Islam

Het woord Islam betekent overgave aan Allah de Almachtige. De Schepper en Heer van de gehele creatie, met je totale ziel en lichaam, in gehoorzaamheid aan wat Hij bevolen heeft en wat Hij verboden heeft in Zijn geopenbaarde Wet, door het afzien van het uitoefenen van je eigen wil ten faveure van Zijn Wil en Oordeel, en door te accepteren dat Allah alles voor de mens op de aarde heeft bepaald. Allah is de Meest Goedwillende en Barmhartige Die op de hoogte is van alle gerechtvaardigde behoeften van de mens, Die het goede beveelt en tegen het slechte waarschuwt. Zodoende is Zijn geopenbaarde Wet perfect geschikt voor de universele behoeften, rechten en verantwoordelijkheden van de mens.

De Almachtige Allah zegt in de Glorieuze Qur’an in relatie tot de profeet Ibraheem (Abraham) s: (Toen Zijn Heer tegen hem zei: “Onderwerp je zelf”, zei hij ; “ik heb mijzelf onderworpen aan de Heer der Werelden.) (2:131)

Het woord “Salaam” betekent vrede en is afgeleid van het zelfde Arabische drieletterwoord SLM als het woord Islam. “Salaam” is een van de eigenschappen van Allah, gezegend zijn Zijn namen en eigenschappen en verheven is Zijn Grootsheid, zoals de Qur’an aangeeft: (Hij is Allah, er is geen God dan Hij, de Gezegende, Degenen Die vrij is van alle tekortkomingen, de Gelovige, de Getuige, de Almachtige, de Overweldiger, de Trotse. Verheven is Allah boven datgene dat zij Hem als deelgenoten toekennen.) (59:23)

"Salaam" is ook een van de namen van Jannah (Paradijs). De Almachtige Allah zegt in de Glorieuze Qur’an: (Voor hen is er het Huis van de Vrede bij Hun Heer, En Hij is hun Beschermer vanwege dat wat zij deden.) (6:127)

De bewoners van het Paradijs zullen elkaar groeten met "Salaam” als zij hun Heer ontmoeten, zoals Hij aangeeft: (Hun groet op de dag dat zij Hem zullen ontmoeten zal zijn, “Salaam” en Hij heeft voor hen een geweldige beloning gereedgemaakt) (33:44)

Moslims wisselen de pure en nobele begroeting “As-Salamu Alaikum” uit (Vrede zij met jou) als ze elkaar ontmoeten, elkaar passeren, als ze elkaar roepen. Zelfs als een moslim zijn eigen huis binnentreedt en niemand daar aantreft, zegt hij toch as-Salamu Alaikum omdat hij zo de engelen (en zichzelf) begroet die aanwezig zijn op die plaats. Deze wijze van begroeten helpt om de harten te verlossen van alle soorten van vijandschap, nare gevoelens, en wat dies meer zij, die mensen met zich mee kunnen dragen en verandert ze in goede wil, wederzijds respect rust, veiligheid en tevredenheid. Vaak begroeten moslims elkaar terwijl ze de uitgebreide versie uitspreken zoals deze door de profeet saws is aangeleerd: 'As-Salamu Alaikum wa rahmatul'laah' wa barakatuhu i.e. “Moge de vrede en zegeningen van Allah met jou zijn en Zijn Erbarmen.”

In de profetische tradities (overleveringen, hadith) vinden we de woorden van de boodschapper van Allah y welke het verspreiden van deze groet bestempelde tot een van de kenmerken van het perfectioneren van het geloof: “Jullie zullen niet het paradijs binnentreden totdat jullie volledig geloof verworven hebben en jullie zullen niet volledig geloof verwerven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie niet leiden naar een handeling die, als jullie deze uitvoeren onder elkaar, jullie elkaar doet liefhebben? Verspreid de groet van “Salaam” (vrede) zoveel als jullie kunnen onder elkaar (in de gemeenschap) .” (Muslim)

En de boodschapper van Allah y heeft gezegd: “Geef gul voedsel aan anderen, begin met de begroeting van vrede onder jullie aan diegenen die jullie kennen en aan diegenen die jullie niet kennen.” (Bukhari & Muslim)

Het doel van Islam is om continue Allah, de Schepper en Heer van het universum, te willen plezieren, door goede en rechtschapen daden te doen. Allah zegt in Zijn Glorieuze Boek, de Qur’an: (O lieden van het Boek, voorzeker Onze Boodschapper is tot jullie gekomen, om jullie duidelijk te maken, wat jullie veelal probeerden te verbergen van het Boek, en Hij vergeeft veel. Voorzeker, er is tot jullie een Licht van Allah gekomen en een duidelijk Boek. Allah leidt daarmee degene die Zijn Welbehagen zoekt naar de wegen van vrede. En Hij voert hen met Zijn Toestemming van de duisternis naar het Licht en Hij leidt hen naar het rechte Pad.) (5:15-16)

Islam behelst de complete en uitgebreide betekenis van vrede inclusief innerlijke, persoonlijke en spirituele vrede en sociale vrede. Zoals de boodschapper van Allah y heeft gezegd: “Een ware moslim is degene waar andere moslims zich veilig voor voelen als het om slechte acties en aanvallen van de tong en handen van diegene gaat. En een ware emigrant is diegene die laat, wat Allah de Almachtige onwettig heeft verklaard.” (Bukhari & Muslim)

Meer dan dat nog, behelst het de universele visie op algemene universele vrede voor de gehele mensheid, juist omdat de basisprincipes van de islam stabiliteit, wederzijds respect en non- agressie inhouden jegens degenen die vredig op rechtschapen wijze met elkaar leven, meer bijzonder nog diegenen die een basale achtergrond hebben van een geopenbaarde religie door Allah, als het fundament van hun maatschappij, zoals de Joden en de Christenen.

(O jullie die geloven, treedt de islam volledig binnen en volg niet de voetstappen van de satan. Voorwaar hij is voor jullie een duidelijke vijand.) (2:208)

De uitnodiging naar de Islam, Allah’s universele religie, geldt jegens iedereen. Allah Meest Verheven zegt in Zijn Majestueuze Boek: (Zeg (O Muhammad) ‘O mensen ik ben voor jullie allen de Boodschapper van Allah...) (7:158)

En Hij d zegt: (Waarlijk, de Godsdienst bij Allah is de Islam.) (3:19)

En Hij d zegt: (En wie een andere godsdienst dan de islam zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.) (3:85)