Islamitische principes gebieden barmhartigheid en verbieden agressie

De Goddelijke Religie van de Islam is een religie van vrede, barmhartigheid, vriendelijkheid en welwillendheid. Het staat recht tegenover alle vormen van wreedheid, willekeurig geweld en venijn om gerechtigheid en vrede te bevorderen en te verdedigen. Allah, De Meest Welwillende droeg alle Moslims op om het voorbeeld van Allah's Boodschapper y te volgen en wel als volgt: (En het was dankzij de Genade van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen. En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan zouden zij rondom jou uiteengaan. Dus neem hen in genade aan en vraag Allah om vergiffenis voor hen. En raadpleeg hen over de zaak. Zodra jij dan een beslissing neemt, stel dan je vertrouwen in Allah. Waarlijk Allah houdt van degenen die hun vertrouwen in Hem stellen.)
(3:159)

Allah de Wijze en Sublieme karakteriseert de missie van Muhammad d als een barmhartigheid voor allen, toen Hij zei, Meest Verheven: (En Wij hebben jou ( o Muhammad) slechts gestuurd als genade voor de werelden.)
(21:107)

De leerstellingen van de Islam roepen alle Moslims op om genade te hebben en vriendelijkheid voor alle onschuldige en arme mensen. De Profeet van Allah s zei: “De genadevolle en vriendelijke mensen zullen de Genade ontvangen van de Genadevolle Heer, de Almachtige. Wees barmhartig jegens de mensen op de aarde en Allah, de Almachtige, Die in de Hemel is, zal jullie van Zijn Genade geven.”
(Tirmidthi)

En in een andere versie zegt hij: “Allah, de Almachtige, zal Genade betrachten jegens degenen die genadevol zijn. Wees genadig jegens de mensen op aarde en Degene in de Hemel zal genadevol met jou zijn.”
(Tirmidthi & Abu Dawood)

Allah's Boodschapper y zei: “Wees vriendelijk tegen anderen, dat is goed in elk geval, en als de vriendelijkheid verwijderd raakt (uit de harten van de mensen) dan wordt de situatie slechter en slechtst”
(Muslim)

De Boodschapper van Allah, saws heeft gezegd: "Diegene die zichzelf voorkomendheid en zachtheid onthoudt, heeft zichzelf feitelijk van alle goeds onthouden."
[Reported by Muslim]

De Profeet s heeft gezegd: "Wanneer voorkomendheid wordt toegevoegd aan iets, dan wordt het daarmee opgesierd; en wanneer voorkomendheid aan iets onttrokken wordt, dan wordt het beschadigd achtergelaten."
(Muslim)

De Boodschapper van Allah y heeft gezegd tegen Ashaj Abdul-Qais, moge Allah tevreden met hem zijn: "Jij bezit twee kwaliteiten waar Allah van houdt: clementie en tolerantie."
(Muslim)

FDaarboven vereist Islam dat erbarmen en een vriendelijke behandeling gelden voor alle mensen, zelfs voor de vijanden van de Moslims, gevangen genomen tijdens de jihad, zoals in het bevel van de Profeet van Allah s toen hij zei: “Wees vriendelijke en barmhartig jegens de gevangenen”
[zie Al-Mu'jammal- Kabeer, The Grand Dictionary of Hadith. 22/393]

Als de Profeet s dit bevel al gaf aan de Moslims waar het de gevangenen die tegen hen gevochten hadden, betrof, dan zou het gedrag jegens vreedzame mensen natuurlijk zelfs nog beter dienen te zijn.

Nimmer mag een leven onterecht genomen worden. Zoals Allah zegt: (En dood niet de ziel die Allah verboden heeft (om te doden), behalve rechtmatig (d.w.z. in overeenstemming met het Islamitisch rechtssysteem) En wie onrechtvaardig gedood wordt, Wij hebben zeker zijn voogd bevoegdheid gegeven (om beroep te doen op de wet van vergelding) Laat hem dus niet buitensporig zijn in het doden. Waarlijk, hij wordt geholpen aan een overwinning.)
(17:33)

Meer over dit onderwerp zal hieronder worden gepresenteerd, maar laat ons nu hier constateren dat de Islamitische barmhartigheid en vriendelijkheid, maar ook het verbod om een leven onterecht te nemen, zich niet beperkt tot menselijke wezens, maar zich uitstrekt over dieren en alle andere levende schepselen.

De Profeet van Allah saws, zag dat iemand een kleine vogel voor het plezier aan het schieten was en deze toen liet sterven zonder een goede reden, waarop hij zei: “Deze kleine vogel zal zijn zaak voorleggen aan Allah de Almachtige op de Dag des Oordeels, zeggend ‘O Mijn Heer! Deze man doodde mij zonder reden en zonder er voordeel uit te willen halen (zoals jagen voor voedsel, dat wel is toegestaan).’”
(Ahmed & Nasa’ee)

Van de metgezel Abdullah ibn Omar d wordt overgeleverd dat deze een groep jonge mannen passeerde van de Quraish stam die een vogel hadden gevangen en deze ‘opstelden’ als schietschijf. Hij zei: Wie heeft deze vogel als schietschijf geplaatst? Moge Allah’s vloek op de persoon neerdalen die dit gedaan heeft! De Boodschapper van Allah y heeft gezegd: “Allah de Almachtige vervloekt de persoon die een levend wezen vangt en dan als schietschijf laat dienen”
(Bukhari & Muslim)

Allah's Boodschapper y beval de Moslims om vriendelijkheid te betrachten in elke handeling, zelfs tijdens het slachten van een beest, met de woorden: “Allah, de Almachtige, schrijft perfectie voor in elke handeling. Als je doodt wees dan perfect hierin. Als je een beest doodt voor het vlees, perfectioneer dan je manier van slachten, slijp je mes en wees goed, vriendelijk en barmhartig tegen het dier dat je zult slachten. Geef het dier tijdens het slachten het beste comfort dat je kunt.”
(Muslim)

De Boodschapper van Allah y heeft gezegd: “Er was een man op reis in de wildernis en hij werd extreem dorstig. Hij zocht naar water en vond een bron en was in staat om naar de bodem van de bron te gaan om het water te halen. Omdat hij niets had om de bodem te bereiken, waar het water was, was het erg moeilijk voor hem om beneden te komen maar uiteindelijk lukte het en kon hij zijn dorst lessen en kwam weer uit de bron. Toen hij boven kwam zag hij een hond met uitgestrekte tong vanwege ernstige dorst. De man dacht bij zichzelf: ‘deze hond lijdt zeker aan hetzelfde probleem als ik, vanwege zijn erge dorst .’ Vervolgens ging de man weer naar beneden in de bron, waarbij hij een van zijn schoenen tussen zijn tanden geklemd had, hij vulde de schoen met water en bracht deze naar boven naar de dorstige hond, de hond dronk en ging weg. Allah, de Almachtige, waardeerde de handeling van de man en heeft hem al zijn voorgaande zonden vergeven.”
Iemand uit het publiek, die het verhaal van de Profeet s hoorde, vroeg, ‘O Boodschapper van Allah! Worden we beloond voor het aardig zijn en erbarmen hebben voor dieren ?” Allah’s Boodschapper y verzekerde: “Waarlijk er is een gezegende beloning voor het aardig zijn en erbarmen hebben met elk levend wezen dat een vochtige lever heeft.” (Bukhari)

In contrast hiermee is er het geval van de vrouw die zich de straf en woede van Allah, de Almachtige op de hals haalde, waardoor ze een van de bewoners van de hel werd, als gevolg van haar wreedheid tegenover een kat. Van Allah's Boodschapper y wordt overgeleverd dat hij gezegd heeft: “Een bepaalde vrouw zou een bewoner van het vuur van de hel worden, als gevolg van haar wrede gedrag jegens een kat. Ze bond hem vast en gaf hem geen eten en liet hem ook geen mogelijkheid om zelf eten te zoeken”
(Bukhari & Muslim)

De lijst van de aanbevelingen van de Profeet s aan de Moslims om vriendelijk, barmhartig en goedhartig te zijn jegens alles, zelfs dieren, is eindeloos. We hebben hierboven slechts enkele voorbeelden geciteerd, nog een paar voorbeelden volgen hieronder:
Allah's Boodschapper y zei, terwijl hij een ezel passeerde die een brandmerk had gekregen op zijn kop: “Moge Allah’s Vloek neerdalen op degene die een brandmerk geplaatst heeft op de kop van deze ezel.”
(Muslim)

Allah’s Messenger ( s) Allah's Boodschapper y daar is ook van overgeleverd dat hij zei, terwijl hij een kameel passeerde die er extreem dun uitzag van de honger: “Wees je bewust van de Bevelen van Allah jegens deze dieren en hou ze in ere, want zij kunnen niet hun behoeften in woord uiten. Berijd ze, terwijl je ze goed in vorm houdt, en slacht en eet ze terwijl je ze goed in vorm houdt.”
(Abu Da`ood)

Als dit de barmhartigheid en vriendelijkheid jegens dieren was, wat dan te denken van het menselijk wezen, dat een rang, eer en respect is gegeven boven alle andere schepselen van Allah’s Schepping? De Alwetende en Almachtige Allah eerde de mens boven alle anderen, somt Zijn Geschenken aan de mensheid ondermeer als volgt op : (En voorzeker Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het land en de zee gedragen. En Wij voorzagen hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven velen (anderen) onder degenen die Wij hebben geschapen verkozen.)
(17:70)

Waarlijk door de gehoorzaamheid aan Allah en de Leiding geopenbaard aan Zijn Boodschappers, is de mens geëerd, maar door ongehoorzaamheid raakt hij uit de gratie en onteert zichzelf door schandelijke en aanstotelijke daden te doen.